انتخابات اروپا ماه مه و ژوئن 2014

هر شهروند فنلاند يا کشورهای ديگر اتحاديه اروپا، که به سن 18 سال رسيده باشد، می تواند در انتخابات رأی دهد.

چرا رأی دادن حائز اهميّت است؟

با دادن رأی تعيين می کنيد، که چه شخصی به نمايندگی از طرف شما، در اتحاديه اروپا تصميم بگيرد.

چگونه بايد رأی داد؟?

رأی دادن کار مشگلی نيست. ويدئ وی آن را تماشا کنيد، می بينيد که اين کار چگونه است.

چگونگی دادن رأی در عمل.

با پارلمان اروپا آشنا شويد!

انتخابات سال 2014 ميلادی

اتحاديه اروپا(EU)

فنلاند يکی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا است. اتحاديه اروپا(EU) يک پيمان سـياسی است که تقريباً تمام کشورهای عضو آن در قاره اروپا واقع شـده اند. هدف اتحاديه اروپا وضع قوانين عمومی برای جوامع اروپائی اسـت؛ که در تمام کشورهای عضو آن لازم الاجرا باشند. اين قوانين عموعی تجارت مابين کشورهای عضو را آسانتر می کند. از جمله؛ بين کشـورهای عضو اتحاديه اروپا گمرکات وجود ندارد. به اين معنی که خريدار و يا فروشنده کالا، برای آوردن و يا بردن کالايش از مرز بين اين کشـورها، احتياج به پرداخت حقوق گمرگی ندارد. به همين ترتيب، برای اتباع کشـورهای عضو اتحاديه اروپا، غالباً احتياج نيست، که برای مسافرت به کشور ديگر اتحاديه اروپا، رواديد (ويزا) بگيرند.

در اين صفحات از کار و عملکرد پارلمان اروپا صـحبت خواهيم کرد. همچنين شـرح خواهيم داد که چگـونه احکام و مصوبات صادره اتحاديه اروپا در زندگانی ساکنين فنلاند تأثير می گذارند. هر فرد تابع فنلاند در واقع تبعه اتحاديه اروپا نيز محسوب می شود. اتباع اتحاديه اروپا نمايندگان خود را در پارلمان اروپا انتخاب می کنند. هر پنج سـال يکبار، در کشورهای اتحاديه اروپا انتخابات پارلمان اروپا برگذار می شود. در اين انتخابات تصميم گيرندگان موضوعات مربوط به اتحاديه اروپا انتخاب می شوند. نوبت بعدی انتخابات پارلمان اروپا در سال 2014 ميلادی برگذار خواهد شد.

این سایت در دست تهیه می باشد و ممکن است دارای اشتباهاتی باشد.