Perusoikeudet

Euroopan unioni suojaa
lasten oikeuksia.

Kuva: Euroopan parlamentti

Perusoikeuskirjan tarjoamat kansalaisoikeudet:

1. Ihmisarvon kunnioittaminen

Ihmisarvo on loukkaamaton. Ketään ei saa koskea tai satuttaa ruumiillisesti tai henkisesti ikävällä tavalla.

Jokaisella on oikeus elämään. Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä teloittaa. Kidutus ja halventavat rangaistukset on kielletty. Orjuus ja pakkotyö on kielletty. Ihmisiä ei saa kaupata.

2. Vapaus

Jokaisella on oikeus olla vapaa ja turvassa. Kotia, perhettä ja henkilökohtaisia viestejä tulee kunnioittaa. Jokaisella on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe. Henkilötiedot saa pitää salassa ja suojata. Uskonnonvapaus, ajatuksen vapaus, sananvapaus ja kokoontumisen vapaus koskevat kaikkia. Jokaisella on oikeus saada koulutusta, tehdä työtä, olla yrittäjä, omistaa omaisuutta. Pakolaisella on oikeus hakea turvapaikkaa eikä häntä saa karkottaa vaaralliseen maahan.

3. Tasa-arvo

Kaikki ihmiset ovat lain edessä yhdenvertaisia eli tasa-arvoisia. Kaikki syrjintä on kiellettyä. Erilaisia kulttuureja, uskontoja ja kieliä kunnioitetaan. Naisten ja miesten välillä on oltava tasa-arvo kaikilla toimialoilla ja heille on maksettava samasta työstä samaa palkkaa. Lapsilla on oikeus suojeluun ja tarvittavaan huolenpitoon. Heillä on oikeus ilmaista mielipiteensä. Lapsen etu on otettava aina huomioon. Ikääntyneillä on oikeus ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään. Vammaisilla on oikeus osallistua toimintaan, joka edistää heitä sopeutumaan yhteiskuntaan ja auttaa heitä elämään itsenäistä elämää.

4. Yhteisvastuu

Työntekijöillä on oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi yrityksessä. Työntekijät, työnantajat ja heitä edustavat järjestöt saavat neuvotella ja tehdä sopimuksia. Tarvittaessa on oikeus järjestää työtaistelu eli lakko. Jokaisella on oikeus ilmaisiin työnvälityspalveluihin. Työntekijällä on suoja sellaiselta irtisanomiselta, jolle ei ole perusteita. Jokaisella työntekijällä on oikeus terveellisiin, turvallisiin ja ihmisarvoisiin työoloihin ja työehtoihin.

Enimmäistyöaika on rajoitettu: joka päivä ja viikko on oltava riittävästi lepoaikaa. Työntekijä saa palkkaa myös lomansa aikana. Lapsityövoiman käyttö on kielletty. Nuorten työolojen tulee olla turvallisia. Perhe-elämää suojellaan eikä ketään saa irtisanoa lapsen syntymän takia. Jokaisella unionissa laillisesti asuvalla ihmisellä on oikeus saada sosiaaliturvaetuuksia. Jokaisella on oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa. Sosiaalietuudet ja terveydenhoito määräytyvät aina kyseisen maan lakien mukaan. Kuluttajille on tarjolla kuluttajansuoja. Ympäristöä on aina yritettävä suojella.

5. Kansalaisoikeudet

Kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa. Unionin kansalaiset voivat äänestää asuinvaltionsa kuntavaaleissa ja asettua ehdokkaaksi paikallisvaaleissa. Jokaisella EU-kansalaisella on oikeus hyvään, puolueettomaan, oikeudenmukaiseen ja kohtuullisen ripeään hallintoon. Jokaisella on oikeus tutustua EU:n toimielimien ja virastojen asiakirjoihin. EU:n kansalaisilla ja jäsenvaltioissa asuvilla ihmisillä ja yhteisöillä on oikeus vedota Euroopan parlamenttiin. He voivat myös tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella. Kansalaisilla on oikeus anoa suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta.

6. Oikeudenmukaisuus

Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu. Syytetyllä on oikeus puolustukseen. Rikoksesta ei saa määrätä ankarampaa rangaistusta kuin laissa on sillä hetkellä määrätty. Samasta rikoksesta ei saa syyttää ja rangaista kahta kertaa.