Kasvun ja työllisyyden strategia

Lissabonin strategia pitää sisällään yleiset toimintaperiaatteet siitä, miten Euroopan unioni pystyy saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Strategian lähtökohtana oli halu kehittää Euroopan unionin taloutta niin, että EU-maat ja yritykset pärjäisivät Yhdysvaltojen ja muiden rinnalla.

Lissabonin strategia voidaan jakaa neljään tärkeään osa-alueeseen:

1. Ihmisiin panostaminen

Tavoitellaan ammattitaitoista, hyvin koulutettua työvoimaa. Työntekijöiden tulee pystyä liikkumaan helposti koko Euroopan unionin alueella. Koko työuran aikana on saatava koulutusta, jotta ihmiset osaavat reagoida muuttuviin tilanteisiin.

2. Tutkimusta, kehitystyötä ja uusia keksintöjä

Tieteellisten yhteisöjen, yliopistojen ja liike-elämän välistä yhteistyötä tiivistetään. Tiedettä ja kehitystyötä tuetaan.

3. Parempi yritysympäristö

Erityisten pienten ja keskisuurien yritysten lainansaantia helpotetaan. Yritysten toimintaedellytyksiä yritetään parantaa.

4. Luontoystävällinen talous

Talouskasvun ympäristövaikutuksia yritetään vähentää säästämällä energiaa. Kehitetään uutta ympäristöystävällistä teknologiaa. Ilmastonmuutosta yritetään hidastaa.

Vuodesta 2006 lähtien strategiassa on kiinnitetty erityisesti huomiota työttömyyden poistamiseen. Talouskasvua ja työllisyyttä yritetään parantaa monin tavoin.

Taantuman aikana Euroopan unioni pyrkii tukemaan julkista rakentamista, jotta ihmisten työpaikat säilyisivät. Myös uusia keksintöjä, uutta ammatillista koulutusta, energiansäästöä ja luontoystävällisen teknologian kehittämistä tuetaan EU-varoilla.

Uusi Eurooppa 2020 Strategia pyrkii auttamaan Euroopan unionia selviämään talouskriisistä. Strategialla halutaan turvata talouden hyvä kehitys. Alkuperäisiä tavoitteita ei ole unohdettu, mutta niiden lisäksi panostetaan erityisesti työllisyyteen ja köyhyyden poistamiseen.