Lainsäätäminen

Kuva: Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin keskeisin tehtävä on säätää unionin uusia lakeja. Maastrichtin sopimuksen (1992) ja Lissabonin sopimuksen (1999) mukaisesti lait säädetään yhteispäätösmenettelyllä. Se tarkoittaa sitä, että lait säädetään parlamentin ja ministerineuvoston yhteisellä päätöksellä.

Yhteispäätösmenettely takaa parlamentille tasavertaisen aseman neuvoston kanssa. Näitä aloja ovat mm. talouden ohjaus ja hallinta, maahanmuutto, energia, liikenne, ympäristö ja kuluttajansuoja. Käytännössä Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät yhdessä suurimman osan Euroopan unionin laeista.

Lainsäätämisprosessi

Komissio tekee ehdotuksen uudesta laista.

Komissio lähettää ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät yhdessä lainsäädännöstä.

Jos parlamentti ja neuvosto eivät löydä asiassa sopua kahden käsittelyn jälkeen, ehdotus menee sovittelukomitealle.

Sovittelukomitea on muodostettu puoliksi neuvoston jäsenistä ja puoliksi parlamentin edustajista. Komission edustajat osallistuvat komitean keskusteluun.

Kun komitea pääsee yhteisymmärrykseen, hyväksytty teksti lähetetään parlamentille ja neuvostolle kolmanteen käsittelyyn. Parlamentti äänestää lainsäädäntötekstin hyväksymisestä.

Neuvoston ja parlamentin on molempien hyväksyttävä lakiehdotus. Parlamentti voi hylätä ehdotuksen, jos sen enemmistö äänestää säädöstä vastaan. Jos enemmistö äänestää lain puolesta, laki astuu voimaan.