بودجه پارلمان اروپا

عکس: پارلمان اروپا

برآورد درآمد و هزينه های اتحاديه اروپا، يا به عبارت ديگر بودجه اتحاديه اروپا را پارلمان اروپا بررسـی و به تصويب می رساند. بودجه خود پارلمان اروپا، حدود يک در صد از کل بودجه اتحاديه اروپا می باشد. اين مبلغ صرف تمام هزينه های امور اجرائی پارلمان می گردد. در سال 2012 ميلادی، بودجه پارلمان اروپا بالغ بر 1،781 ميليارد يورو بوده است. به عبارت ديگر، بودجه پارلمان اروپا حدود يک پنجم (5/1) از کل هزينه های اداری اتحاديه اروپا می باشد.

هزينه های اداری پارلمان

37 درصد از بودجه پارلمان صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می شود. تنها در دبيرخانه مرکزی پارلمان 6000 کارمند مشغول به کار می باشند. هزينه های ترجمه شفاهی، ترجمه کتبی و مخارج سفر کارکنان نيز از محل همين سهم از بودجه پرداخت می شوند.

هزينه ترجمه های کتبی بخش بزرگی از مخارج اداری پارلمان را تشـکيل می دهد. پارلمان مهمترين نهاد دموکراتيک در اتحاديه اروپا محسوب می گردد. وضع و تصويب قوانين لازم الاجرا در کليه کشورهای عضو به عهده پارلمان اروپا است. به دليل اينکه نمايندگان پارلمان از کشـورهای مختلف و زبانهای متفاوت هسـتند، بايد اطمينان حاصل شـود که آنها تمام مذاکرات و مکتوبات را به درستی درک می کنند. به همين مناسبت، در اتحاديه اروپا تعداد کثيری ترجمان شفاهی و کتبی مشغول به کار می باشند. علاوه بر اينها، خدمات ترجمه کتبی و شفاهی از دارالترجمه های خارج از اتحاديه نيز خريداری می شود.

در اتحاديه اروپا 23 زبان رسمی وجود دارد. در صورت لزوم از زبانهای محلی ديگری نيز اسـتفاده می شود. نمايندگان مجاز هسـتند که امور خود را به هر يک از زبانهای رسـمی دلخواه خود انجام دهند. به اين ترتيب، اطمينان پيدا می شود که همه نمايندگان بتوانند به طور يکسان و برابر به کارهايشان بپردازند. در اتحاديه اروپا سالانه بيش از يک ميليون صفحه مکتوبات به زبانهای مختلف ترجمه می شـوند. کميته ترجمه پاسـخگوی احتياجات ترجمه شـفاهی و کتبی کليه نهادها و سازمانهای اتحاديه اروپا می باشد.

ساير هزينه ها

تقسيم بندی بودجه پارلمان اروپا در سال 2012 ميلادی

حدود 24 در صـد از بودجه صـرف مخارج نمايندگان پارلمان می شـود. نمايندگان از 27 کشـور عضو تشـکيل يافته اند. حقوق، هزينه سـفر، هزينه های اداری و دسـتمزد دسـتيار شـخصی نمايندگـان از اين بخش از بودجـه پرداخت می گردد.

قريب 11 در صـد بودجـه برای هزينه های ساختمانی پارلمان تعيين شـده اسـت. اين مبلغ شـامل نگهـداری، خريد، تعميرات و اجـاره ساختمانها می باشـد. بناهای اصلی پارلمان در شهرهای بروکسل، لوکزامبورگ و استراسبورگ واقع شده اند. بعلاوه، پارلمان در تمام 27 کشور عضو دارای دفاتر خبررسانی نيز می باشد.

23 در صد از بودجه به رسـانه های عمومی اختصاص دارد. اين بخش شـامل هزينه های مربوط به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات راه دور نيز هست.

پنج در صد از بودجه نيز برای هزينه فعاليتهای دسته های سياسی پارلمان تعيين گرديده است.

تهيه وتنظيم بودجه

تهيه و تنظيم بودجه پارلمان اروپا در ماه فوريه هر سال آغاز می شود. به اين ترتيب که اوّل دبيرکل پارلمان پيشنهادی بر مبنای اهداف مهم و منابع مالی مورد نياز سال آينده را ارائه می دهد. اين پيشـنهاد مقدماتی از دريافتنيها و مخارج پارلمان بايد مورد تأييد هيأت رئيسه پارلمان قرار گيرد. سپس، پيشنهاد مذکور به کميته بودجه پارلمان ارجاع می گردد.

کميته بودجه يکی از اعضای خود را برای تنظيم لايحه بودجه انتخاب و او متعاقباً گزارشی برای کميته تنظيم می نمايد. اين گزارش حاوی اهم اهداف پارلمان و برآورد وجوه لازم برای حصول آنها است. اين گزارش در کميته بودجه به رأی گيری گذاشته می شود. چنانچه اين گزارش مورد تأييد کميته بودجه قرار گيرد، تحت عنوان لايحه بودجه برای بررسی به پارلمان ارسال می شود. اين لايحه در ماه مه هر سال، در اجلاس عمومی پارلمان بررسی می گردد. در صورت تصويب پارلمان، لايحه پيشنهادی بودجه پارلمان را به لايحه بودجه کل اتحاديه اروپا ضميمه می نمايند.

در فصل پائيز، در اجلاس عمومی پارلمان، لايحه بودجه اتحاديه اروپا مورد بررسـی قرار می گيرد. بودجه اتحاديه اروپا بايد حداکثر در ماه دسامبر به تصويب برسد. بودجه مصوبه، بلافاصله بعد از شروع سال ميلادی به اجرا گذاشته می شود.

برای کسب اطلاعات بيشتر در باره بودجه پارلمان اروپا، اين "لينک" را "کليک" کنيد.
برای کسب اطلاعات بيشتر در باره بودجه اتحاديه اروپا، اين "لينک" را "کليک" کنيد.