کميته های (هيئتهای بررسی) پارلمان اروپا

قبل از اجلاس عمومی پارلمان اروپا، موضوعات جلسه در کميته های مربوطه بررسی و آماده می شوند. اعضای کميته ها همان نمايندگان پارلمان می باشـند. هر کميته از نمايندگانی تشـکيل شده که در رشـته مورد بررسی متخصص و کاردان هسـتند. 20 کميته مختلف به طور ثابت در پارلمان انجام وظـيفه می کنند. علاوه بر اينها، می توان کميته های ديگری از قبيل کميته تحقيقاتی، کميته ويژه و يا کميته موقتی نيز تشکيل داد.

کميته ها نتايج بررسـی خود را به نام گـزارش به پارلمان ارائه می دهند. گزارش کميته ها در اجلاس عمومی پارلمان به رأی گذاری تمام نمايندگان گذاشته می شود.

کميته ها و نام اختصاری آنها

عکسها: پارلمان اروپ