وظايف پارلمان

پارلمان به همراه شورای وزيران قوانين اتحاديه اروپا را تصويب می کنند. همچنين بودجه اتحاديه اروپا بايد به تصـويب پارلمان اروپا برسد. پارلمان همچنين بر کار کميسيون اروپا و ساير نهادهای اتحاديه اروپا نيز نظارت دارد. انتصاب رئيس کميسـيون اروپا بايد مورد تأييد پارلمان واقع شـود؛ بعلاوه پارلمان اختيار دارد که کميسـيون را به طور کلی منحل کند. پارلمان نظارت می کند تا تمام نهادهای اتحاديه اروپا هميشه به طور مردمی (دموکراتيک) انجام وظيفه کنند.

اجلاس پارلمان اروپا در بروکسل

عکسها: پارلمان اروپا

همکاری و مشارکت در تصميم گيری

پارلمان با شـورای اتحاديه اروپا؛ يعنی شورای وزيران، همکاری فشـرده ای دارد. پارلمان در مورد لايحه های قانون و پيشنهادهای بودجه با شـورای وزيران مذاکره و مشـورت می کند. بسياری از تصـميمات با هم گرفته می شـوند. اخذ تصميمات مهم بايد با تأييد پارلمان صورت گيرد. به همين مناسبت، اين امر مهمی اسـت، که هر کشـور عضو اتحاديه، نمايندگان خودش را در پارلمان اروپا داشته باشد.

بعلاوه، پارلمان در باره مسائلی که مورد مذاکره سران دول در اجلاسيه عالی شورای اروپا است نيز اظهار نظر می نمايد.

عکس: خبر رسانی اروپا

برآورد بودجه

مخارج فعاليتهای اتحاديه اروپا به وسـيله حق عضويتی که از کشـورهای عضو وصول می کند، تأمين می شوند. کشـورهای عضوی که بزرگترند حق عضويت بيشـتری از کشـورهای کوچکـتر می پردازند. اوّل کميسيون اروپا برآوردی از وضعيت مالی آينده می کند که بودجه پيشنهادی ناميده می شود. سپس پارلمان اروپا و شورای وزيران اين برآورد را بررسی کرده و اصـلاحات لازم را در آن انجام می دهند. سرانجام وقتی که تمام مفاد بودجه مورد تأييد پارلمان قرار گرفت، بودجه به تصويب می رسد.