نمايندگان پارلمان اروپا

نمايندگان پارلمان اروپا هر بار برای يک دوره پنج ساله به طريق انتخابات آزاد مردمی انتخاب می شوند. هر کشور عضو حق دارد که نمايندگانی در پارلمان اتحاديه اروپا داشته باشد.

در حال حاضر، فنلاند دارای 13 نماينده در پارلمان اروپا است.

در فنلاند، نماينده پارلمان اروپا را "مِپّی" (meppi) می نامند، که اقـتباس از حروف اختصـاری "مِپ" (MEP) و از زبان انگليسی است (عبارت "عضو پارلمان اروپا"، به زبان انگليسی Member of the European Parliament می باشد).

در دوره سالهای 2009-2014، نمايندگان فنلاند در پارلمان اروپا به شرح زير می باشند:

نمايندگان فنلاند در پارلمان اروپا
در دوره 2009-2014 ميلادی

عکس: پارلمان اروپا

(احزابی که نمايندگان در فنلاند در آن عضويت دارند، در داخل پرانتز قيد شده است)