نمايندگان فنلاند در پارلمان اروپا

شهروندان هر کشـور عضـو می توانند نمايندگان خود را در پارلمان اروپا انتخاب کنند. اين نمايندگان به طريق انتخابات مردمی، برای دوره ای به طول پنج سـال، مستقيماً از طرف مردم انتخاب می شوند. هر شـهروند اتحاديه اروپا می تواند خود را در انتخابات پارلمان اروپا کانديدا (نامزد نمايندگی) کند.

نماينده مردم در پارلمان اروپا را عموماً "مِپ" (MEP)خطاب می کنند. کلمه "مِپ" (MEP)اقتباس از زبان انگليسی است، و حروف اختصـاری سـه واژه "عضـو پارلمان اروپا"، يا به زبان انگليسی؛ ”Member of the European Parliament”می باشد.

فهرست نمايندگان فنلاند در پارلمان اروپا به شرح زير است:

...taulukko

با "کليک" روی نام هر يک از نمايندگان پارلمان اروپا، صـفحاتی باز می شوند، که در آنها وظايف و تاريخچه تحصيلی و شغلی آن نماينده مشروح می باشد.