سلسله مراتب و تشکل وظايف

رئيس مجلس(پارلمان)

رئيس مجلس مقام رياسـت پارلمان اروپا را دارد. در مذاکـرات مهم، رئيس مجلس به نمايندگی از طرف پارلمان شرکت می کند. رئيس مجلس از طريق رأی گيری غيرعلنی، توسط نمايندگان پارلمان انتخاب می شود.

هيئت رئيسه

هيئت رئيسه شامل رئيس پارلمان اروپا، 14 نفر قائم مقام و شش نفر ناظر است، که به عنوان کارشناس و محقق در نحوه اجرای کارهای هيئت رئيسه اظهار نظر می کنند. تصويب بودجه پارلمان اروپا به عهده هيئت رئيسه است. از جمله، حل و فصل مسائل اداری اتحاديه اروپا نيز از وظايف هيئت رئيسه می باشد.

مجمعرؤساء

در مجمع رؤساء، رئيس پارلمان اروپا با رؤسای دسته های سياسی پارلمان جلسه تشکيل می دهند. در اين جلسات در مورد برنامه و نظام کارها و دستورات جلسات پارلمان تصميم گرفته می شود. اعضـای کميته های بررسی و هيئتهای نمايندگی نيز از طرف مجمع رؤساء انتخاب می شوند.

کميته های بررسی

طرح و تنظيم موضوعاتی که در جلسه عمومی پارلمان مطرح می شـوند، به عهده کميته های بررسی می باشد. اعضای کميته های بررسی از نمايندگان پارلمان اروپا تشکيل می شوند. هر يک از کميته های بررسی در زمينه های معيّنی خبره و کاردان هستند. تعداد اعضای کميته های بررسی از هر دسته سياسی، به همان نسبتی است که در اجلاس عمومی وجود دارند.

هيئتهای نمايندگی

هيئتهای نمايندگی مسئول امور روابط و مناسبات بين المللی پارلمان اروپا هستند. وظيفه آنها حفظ و توسعه روابط اتحاديه با دولتها و تشکيلاتی است که مايل به همکاری با اتحاديه اروپا می باشند. بعلاوه، هيئتهای نمايندگی سعی دارند تا عنايت و احترام مماک خارجی را به ارزشهای اتحاديه اروپا نيز افزايش دهند.

اجلاس عمومی

اجلاس عمومی پارلمان اروپا، گردهمايی با حضور همه نمايندگان (پلنوم) است، که در آن تصميمات نهائی اخذ می گردند. برای تصويب لوايح قانونی، در اجلاس عمومی پارلمان از نمايندگان رأی گيری می شود.

دسته های سياسی

بنا به نگرش سياسی خود، نمايندگان پارلمان اروپا به دسته های سياسی متفاوت تقسيم می شوند. هر دسته سياسی کوشـش می کند تا اهداف و موضوعات با اهمّيّت خط مشی خود را در اتحاديه اروپا گسترش دهد.

دبيرکل

دبيرکل بالاترين مقام اداری پارلمان اروپا است. او در مقام رئيس دبيرخانه کل می باشد. دبيرخانه کل شامل چندين اداره کل است که در زمينه های مختلف اداری فعاليت دارند. دبير کل مسـئول امور اداری پارلمان اروپا است. دبيرکل توسط مجمع رؤسای پارلمان به اين سمت انتصاب می شود.

دبيرخانه کل

مجمع رؤسـای پارلمان اروپا دبيرخانه کل را تشـکل می دهد. وظيفه دبيرخانه کل هماهنگ سازی کار قانونگذاران است. برنامه ريزی کليه اجلاسها و جلسات مذاکره به عهده اين اداره کل می باشـد. علاوه بر اين، اعضـاء و دواير پارلمان از کارکنان دبيرخانه کل به عنوان کارشناس هم کمک می گيرند.