جناحهای سياسی پارلمان اروپا

اعضای پارلمان اروپا از نقطه نظر جناح سياسی به دسته های حزبی مختلف تقسيم شده اند.

کليه اعضای پارلمان اروپا از کشورهای مختلف و از 165 حزب سياسی متفاوت هستند. برای سهولت در همکاری، آنها به هفت دسـته حزبی تقسـيم شده اند. گاهی اتفاق می افتد که برخی از نمايندگان در يک دوره پارلمانی، جـناح حزبی خود را تغيير می دهند. بعضی از نمايندگان هم بدون وابستگی حزبی يعنی منفرد باقی مانده و به هيچ دسته سياسی نمی پيوندند.

جناحها يا دسته های مختلف سياسی پارلمان اروپا، و حروف اختصاری آنها:

  1. حزب ملی اروپا (دموکراتهای مسيحی)
  2. حزب سوسيال دموکراتهای پارلمان اروپا، S&D
  3. حزب ائتلافی ليبرال و دموکراتهای اروپا
  4. حزب سبزها/ متفقين آزاد اروپا
  5. حزب محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپا، ECR
  6. حزب اروپای آزاد و دموکراتيک
  7. حزب کنفدراسيون ائتلاف جناحهای چپ اروپا/ سبزها و جناح چپ کشورهای اروپای شمالی