رئيس (مجلس) پارلمان اروپا

رئيس مجلس اتحاديه اروپا، 2012-2014
مارتين شولتس، آلمانی (Martin Schultz)

عکس: پارلمان اروپا

رئيس پارلمان اروپا مقام رهـبری پارلمان اروپا را دارد. رئيس پارلمان، به نمايندگی از طرف پارلمان در مذاکرات مختلف نيز شرکت می کند.

رئيس مجلس دارای چهارده نايب رئيس (معاون) اسـت که در کارها به او کمک می کنند. به دستياری معاونين، رئيس مجلس کليه امور پارلمان اروپا و نهـادهای وابسـته به آن را مديريت می نمايد. در مذاکرات اجلاسـهای عمومی، رئيس مجلس عهده دار رهبری مذاکرات نمايندگان است. هر ساله در شـهر استراسـبورگ دوازده اجلاس عمومی پارلمان برگذار می گردد. شش اجلاس فوق العاده هم در شهر بروکسـل تشکيل می شود.

رئيس مجلس سـمت نمايندگی پارلمان را در تشکيلات ديگر اتحاديه اروپا و رويـدادهای بين الملـلی دارد. رئيس مجـلس نظـرات خود را در باره موضوعات بين المللی بيان داشته؛ و برای استحکام موقعيت سياسی اتحاديه اروپا، به نمايندگان پارلمان توصـيه هائی پيشـنهاد می کند. در آغاز هر گردهمائی در شورای سران اروپا، رئيس مجلس نگرش پارلمان اروپا را در باره موضوع جلسه به شرکت کنندگان ابراز می دارد. بعلاوه، او نگرانيهای پارلمان را در مورد مطالب ويژه و نکات مندرج در دستور جلسه نيز اظهار می کند.

پس از اينکه بودجه اتحاديه اروپا به تصـويب پارلمان رسيد، رئيس مجلس آنرا امضاء می کند. تمام لوايح قانونی که مشـترکاً توسط پارلمان و شورای وزيران تصويب می شوند نيز بايد به امضای رئيس پارلمان و رئيس شورا برسد.

دوره رياست رئيس مجلس دو سـال و نيم اسـت. رئيس مجلس می تواند فقط برای دو دوره انتخاب شود. رئيس مجلس به طريق رأی گيری غيرعلنی توسط نمايندگان پارلمان انتخاب می گردد.