اجلاسهای پارلمان اروپا

اجلاس عمومی

نمايندگان پارلمان اروپا، در هر ماه يکبار در شهر استراسـبورگ فرانسه در اجلاس عمومی پارلمان دور هم گرد می آيند. هر اجلاس عمومی چهار روز به طول می انجامد. روزهای اجلاس عمومی از دوشـنبه الی پنجشنبه می باشـند. نمايندگان کليه کشورهای عضو در اجلاس عمومی پارلمان شرکت دارند. برای اتخاذ تصميم در مورد موضوعات اجلاس عمومی، از تمام نمايندگان رأی گيری می شود.

اجلاسهای عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه برگذار می شود

عکس: پارلمان اروپا

در اجلاس عمومی گزارشـات و لوايح تنظيمی کميته ها مورد بررسـی و رأی نمايندگـان قـرار می گيرند. در فهرسـت دستور جلسات قيد شده که چه لوايحی پس از ارائه پرسـش از طرف نمايندگـان، به رأی گيری آنها گذاشـته می شوند. با اخذ تصـميم توسط رأی اکثريت، وضـع قوانين و مقررات دموکراتيک در اتحاديه اروپا تحقق می پذيرد.

لوايح جـديد قـانونی در اجلاس عمومی به تصـويب می رسند. تمامی اظهار نظرها و سـخنان ايراد شده در اين جلسات، به دقت ضبط شده، و بعداً کلام به کلام به همان زبان سخنگو انتشار می يابند.

عکس: پارلمان اروپا

اجلاسهای فوق العاده

علاوه بر اجلاسهای عمومی طولانی مدّت ماهانه، پارلمان اروپا جلسـات فوق العاده متعددی نيز برگذار می کند. اجلاسهای فوق العاده در شهر بروکسل بلژيک تشکيل می شوند. اين اجلاسهای فوق العاده کوتاه مدّت بوده و حد اقل شش بار در سال برگذار می گردند. جلسـات کوتاه مدّت دو روز به طول می انجامد. کار کميته های بررسی و تمام مذاکرات، پرسـشها و پاسخهای به آنها نيز در بروکسل صورت می گيرند.

Euroopan parlamentin ylimääräiset istunnot pidetään Belgiassa, Brysselissä.

عکس: پارلمان اروپا

گردهمايی کميته ها حد اقل ماهی يک بار برگذار می شـود. مدّت زمان جلسـات آنها بالغ بر يک الی دو هفته اسـت. در جلسـات کميته ها، در باره محتويات و مضـمونهای لوايح قانونی پيشنهادی گفتگو و رأی گيری می شود. بعلاوه، اعضای کميته ها با کارشـناسان امور مربوطه نيز مذاکرات زيادی انجام می دهند. رؤسـای کميته ها هم بين خودشان تشکيل جلسه می دهند، تا اطمينان حاصل کنند که امر همکاری بين کميته ها با يکديگر به نحو احسن برگذار می گردد. جلسات کميته ها علنی است، يعنی هر شخصی می تواند در اين جلسات حضور يافته و به مذاکرات گوش دهد.