قوای اجرای نظارت

پارلمان اروپا نماينده مردم در اتحاديه اروپا اسـت. پارلمان حايز قدرت زيادی در اتحاديه اروپا می باشد. پارلمان اروپا و شورای اتحاديه اروپا نهادهای قانونگذار اتحاديه اروپا هستند.

پارلمان اروپا بر کار ساير نهادها و سازمانهای اتحاديه نظارت می کند. پارلمان بايد اطمينان حاصل کند که از وجوه بودجه اتحاديه اروپا به طور صحيح استفاده شود.

شورای سران (عالی) اروپا

در آغاز هر گردهمايی در شـورای عالی اروپا، رئيس پارلمان نگـرش پارلمان اروپا را در باره موضوعات دستور جلسه به شرکت کنندگان ابراز می دارد. رئيس شورای عالی اروپا گزارش نتايج حاصـل از اجلاس عالی رهبران دولتهای عضو را به پارلمان ارائه می دهد.

در شـورای عالی اروپا، سـران دولتهای عضو اهداف سياسی مشـترک ممالک عضو اتحاديه را مشخص می نمايند.

شورای اتحاديه اروپا

رياست شورای اتحاديه اروپا، يا به عبارت ديگر شـورای وزيران، هر شـش ماه يک بار عوض می شود. برنامه کارهای اجـرائی آن دولتی که وزيرش سمت رياست شورا را دارد، در اجلاس عمومی پارلمان طرح و تنظيم می شود. اعضای اين شورا، وزيران دولتهای عضو می باشند.

نمايندگان پارلمان می توانند از شـورای وزيران توضيح بخواهند، يا از آن نظـر خواهی کنند. نماينده عالی رتبه اتحـاديه اروپا در امور سـياست امنيتی و خارجه؛ يا به عبارت ديگر وزير امور خارجه اتحاديه در اجلاسـهای عمومی پارلمان، که به سـياست خارجی و امنيتی مربوط می شود شرکت دارد. وزير امور خارجه اتحاديه اروپا سالی دو گزارش به پارلمان تسليم می کند؛ که حاوی سياستهای امور خارجه شورا و تأثيرات اقصادی آنها می باشد.

کميسيون اروپا

تشکل کميسيون اروپا مشروط به اخذ رأی اعتماد پارلمان اروپا است. بعلاوه، پارلمان اختيار دارد که کميسيون را منحل کند. برای انتخاب اعضای کميسـيون، پارلمان با کانديداهای معرفی شده از طرف دولتهای عضو مصـاحبه می کند. انتخاب رئيس کميسيون نيز توسط پارلمان اروپا صورت می گيرد.

پارلمان بر کـار کميسيون نظارت دارد. کميسـيون پی در پی از کارهايش به پارلمان گزارش می دهد. همچنين گزارش کارکرد و لايحه بودجه سالانه کميسيون، توسط پارلمان بازبينی و بررسی می گـردد. سـالی يک بار در اجلاس عمومی پارلمان، رئيس کميسيون از وضعيّت و موقعيت اتحاديه توضيحاتی به نمايندگان ابراز می کند.

پارلمان از کميسيون درخواسـت اجرای امور جديد و تسـليم پيشنهادات نوينی کرده و از کميسيون توضـيح می خواهد. کميسيون قوانين و احکام صادره از طرف پارلمان را به اجرا می گذارد.

دادگاه

در صـورتی که کميسـيون يا شـورا بر خلاف اصـول کار اتحـاديه عمل کرده باشد، پارلمان می تواند بر عليه آنها در دادگاه درخواست دعوی نمايد.

پارلمـان و شـورای وزيران می توانند از دادگاه اتحاديه اروپا بخواهند، که برای رسيدگی به امور ويژه، شعب دادگاههای جديدی تأسيس کند. برای مثال، در سال 2005 ميلادی، برای رسيدگی به دعاوی مابين مأمورين اداری، دادگاه اداری تأسيس گرديد.

بانک مرکزی اروپا

قبل از اينکه شورای عالی اروپا شخصی را برای پسـت رياسـت کل بانک مرکـزی اروپا (EKP)معرفی کـند، بايد نظـر پارلمان را در اين باره بپرسد. بعلاوه، در مورد تعيين قائم مقام رئيس کل و اعضای هيأت مديره بانک نيز، بايد از پارلمان نظرخواهی شود.

رئيس کـل بانک مرکـزی اروپا گزارش بيلان سالانه بانک را به پارلمان تسـليم می کند. همچنين او در امور سياست پولی اتحاديه، در مذاکرات کميته امور اقتصادی و پول پارلمان نيز شرکت دارد.

ديوان عالی محاسبات

قبل از اينکه شورای وزيران اعضای ديوان عالی محاسـبات را تعيين کند، بايد نظر پارلمان را در اين باره بپرسد.

ديوان عالی محاسبات مسئول ارائه گزارش مالی سالانه و بودجه تنظيمی به پارلمان و شورا است. بر پايه اين گـزارش، پارلمان مصـارف بودجه کميسيون را بررسی و برآورد می کند.