زبانهای مورد استفاده در پارلمان اروپا

در اتحاديه اروپا زبانهای مختلفی مورد استفاده است.

عکس: پارلمان اروپا

برای اتحاديه و پارلمان اروپا، دموکراسـی امر بسـيار مهمی است. پارلمان نماينده همه مردم اتحاديه اروپا به شمار می رود. يکی از شروط تحقق بخشيدن به دموکراسی اين است که هر کس بتواند به زبان خود در اتحاديه اروپا گـفتگو کند. اختلاط زبان، يکی از مشخصات بارز پارلمان اروپا می باشد.

در اتحاديه اروپا 23 زبان رسمی شناخته می شوند:

بلغاری، انگليسی، اسپانيائی، هلندی، ايرلندی، ايتاليائی، يونانی، لتونيائی، لِيتوانيائی، مالتی، پرتقالی، لهستانی، فرانسوی، رومانيائی، سوئدی، آلمانی، اسلواکيائی، اسلوونيائنی، فنلاندی، دانمارکی، چِکی، مجاری و استونيائی.

چندين کشور دارای زبان مشترکی هستند، به همين دليل تعداد زبانهای رسمی، کمتر از تعداد کشورهای عضو اتحاديه است.

قوانين و مصوبات پارلمان اروپا، به تمام زبانهای رسمی اتحاديه اروپا منتشر می شوند. در اجلاسـها، هر کدام از نمايندگان پارلمان اين حق را دارد که به هر يک از زبانهای رسمی که او با آن بيشـتر آشنائی دارد صحبت کند. همزمان، سخنان او به ساير زبانهای رسمی اتحاديه ترجمه می شـوند. در اتحاديه اروپا تعداد کثيری مترجم شفاهی و کتبی شاغل هستند. دايره ترجمه کتبی پارلمان اروپا، بزرکترين دايره امور اداری پارلمان است. نزديک به يک سوم از کليه کارکنان اداری پارلمان، کارشان در ارتباط با زبانهای رسمی فوق الذکر می باشد.

گفتگوهای اجلاس عمومی پارلمان اروپا، همزمان به
زبانهای مختلف ترجمه و بازگو می شوند

عکس: پارلمان اروپا

برای صرفه جوئی در وقت و هزينه ها، عمواً تمام انتشارات اتحاديه به همه زبانهای رسمی ترجمه نمی شوند. کميسيون اروپا در عمل فقط از سـه زبان انگليسی، فرانسـوی و آلمانی اسـتفاده می کند. در پارلمان اروپا، اوراق و اسـناد مربوطه، با توجه به نيازهای نمايندگان، فقط به زبانهای مورد لزوم آنها ترجمه می شوند.

تمام اتباع اتحاديه اروپا می توانند با هر يک از نهادهای اتحاديه با هر زبان دلخواه خودشـان ارتباط برقرار کنند؛ و آن نهـاد بايد به آنها به همان زبان پاسخ دهد.