تاريخچه اتحاديه اروپا

وضعيت اروپا بعد از جنگ جهانی دوّم بسيار آشفته بود. در فاصله کوتاهی، در اين قاره دو جنگ خونين روی داده بود. بعلاوه، از قرون وسطی به بعد، کشورهای اروپائی مرتب با يکديگر جنگ و جدال داشـته اند. به اين خاطر، روابط بين کشورها بسيار بد شده بود. سر انجام، بعد از دو جنگ جهانی خانمان برانداز، سران کشورهای اروپا به اين نتيجه رسيدند که تنها راه جلوگيری از جنگ اين است که با يکديگر همکاری داشته باشند.

اين همکاری اوّل در زمينه تجارت و اقتصاد شروع شـد. کشورهای آلمان، فرانسه، ايتاليا، بلژيک، هلند و لوکزامبورگ بسياری از اختلافاتشان را کنار گذاشته؛ و در زمينه توليدات صنايع ذغال سنگ و فولاد شروع به همکاری نمودند. سپس اين همکاری به ساير امور زندگانی مردم اين نواحی توسعه يافت. بازار مشترک اروپا (ETY) و سازمانهای ديگری برای اين همکاريهای اقتصادی تأسيس گشتند. در سال 1967 ميلادی، برای سازمانها و تشکيلات مختلف، سازمانی مرکزی به نام جامعه اروپا يا جوامع متحد اروپا (EY)بنيان گذاشـته شد. جامعه اروپا شامل شـوراها و کميسيونهای مشترکی برای همکاری تمام کشورهای عضو بود.

اجلاس تأسيس اتحاديه اروپا

عکس: پارلمان اروپا

در دهه 1970 ميلادی، با پيوستن اعضای جديد، جامعه اروپا رو به توسعه پيدا کرد. در سال 1972 ميلادی، برای اولين بار، اتباع کشورهای عضو جامعه اروپا توانستند به روش رأی گيری مستقيم، نمايندگان خود را برای پارلمان جامعه اروپا انتخاب نمايند.

فنلاند از سال 1995 ميلادی يکی از اعضای اتحاديه اروپا شده است

عکس: پارلمان اروپا

در سال 1992 ميلادی، کشورهای عضو جامعه اروپا پيمان همکاريهای بيشـتری مابين خودشان منعقد نمودند. نام جامعه اروپا نيز به اتحاديه اروپا (EU) تغيير داده شد. اين پيمان در شهر ماستريخت (Maastricht) هلند منعقد گرديد؛ به همين مناسبت اين پيمان در متن عهدنامه اتحاديه اروپا، به نام پيمان ماستريخت درج شده است.

فنلاند در سال 1995 ميلادی به اتحاديه اروپا پيوسـت. پيش از آن؛ يعنی از سـال 1973 ميلادی، فنلاند يکی از امضاء کنندگان پيمان تجارت آزاد اروپا (EEC-sopimus) بوده اسـت. پـيمان تجارت آزاد به طرفين اين پيمان اجازه می داد که بدون پرداخت حقوق گمرکی با يکديگر مبادلات تجاری داشته باشند.