اصول و نحوه کار اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا (EU) دستوراتی صادر می کند که به وسيله آنها قوه مقننه کشورهای عضو را هدايت و هم آهنگ می سازد. اين دستورات به چهار دسته تقسيم می شوند: قانون، رهنمود، حکم و توصيه. قوانين، رهنمودها و احکام صادره از طرف اتحاديه اروپا، قدرت اجرائی بيشتری دارند، تا احکام و قوانينی که هر کشور عضو به تنهائی صادر می شوند. هر يک از کشورهای عضو بايد از دستورات اتحاديه اروپا پيروی کند.

قانون

بالاترين نوع دستور قانون اسـت. قوانين مصوبه در اتحاديه اروپا درست به همان شکل در کشورهای عضو قابل اجرا می باشند.

رهنمود

عکس: دفتر خبر رسانی فنلاند در پارلمان اروپا

دستورالعملی است که بر پايه آن هر کشور عضو برای خودش قانون وضع کند. در واقع رهنمود راهنمائی اسـت برای وضع قوانين داخلی هر کشور عضو. هر دولتی می تواند راه و روش خود را برای به تحقق رسـاندن رهنمودها پيدا کند. با صدور رهنمود، سعی می شـود تا کيفيت خدمات و کالاهای توليدی و ميزان امنيت در تمام کشـورهای عضو اتحاديه اروپا يکسان و همطراز شوند.

رهنمود های اتحاديه اروپا به طرق مختلف بر زندگانی اهالی اروپا تأثير گذاشته است. مخصوصاً اتحاديه اروپا در زندگانی کشاورزان تغييرات بزرگی ايجاد نموده است

اتحاديه اروپا به کشاورزان سوبسيد و کمکهای مالی زيادی می کند؛ و در نتيجه نظارت دارد که آنها مطابق رهنمودهای داده شده عمل کنند.

حکم

احکام مکملهائی است برای قوانين و رهنمود های صادره. عموماً احکام برای يک يا چند کشور عضو صادر می گردند.

توصيه

کم قدرت ترين دسـتورات اتحاديه اروپا توصيه است. کشـورهای عضو اجباری برای پيروی از توصيه ها ندارند. هدف از صـدور توصيه های اختياری اين است، که طرق عملکرد کشورهای عضو به تدريج به يک جهت سوق داده شود.