تشکيلات و ارگانهای اتحاديه اروپا

پارلمان اروپا مجلس نمايندگان مردم کشورهای عضو اتحاديه اروپا است. هر کشور عضو دارای چندين نماينده در پارلمان اروپا می باشد. تصميمات مربوط به مبانی سياسـت عمومی به عهده شورای عالی اروپا است؛ که اتحاديه اروپا بر اسـاس سياست تعيين شده عمل می کند. کميسيون اروپا لايحه های قانونی را طرح کرده، و بودجه اتحاديه اروپا را تنظيم و پيشنهاد
می دهد. در پايان، پارلمان و شورای وزيران با همديگر در باره اين پيشنهادها اخذ تصميم می کنند.