بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا در
 فرانکفورت آلمان

عکس: Ec.europa.eu

بانک مرکزی اروپا (EKP) يک عضـو اجرائی اتحاديه اروپا به شـمار می رود. يکی از وظايف اين بانک پائين نگهداشتن قيمتها است. بانک سعی می کند تا ارزش رقابتی يورو را حفـظ کرده و در بازار پول ثبات و تعادل ايجـاد کند. اين بانک بر کار بانکهای ديگر نيز نظارت دارد. بانک مرکزی اروپا برای تعيين نرخ بهره بانکهای مرکزی کشورهای عضو نيز رهنمود می دهد؛ و به اين ترتيب نرخ بهره را در بازار کنترل می کند.