کميسيون اروپا

رئيس کميسيون
"خوزه مانوئل باروسو"
(José Manuel Barroso)

عکس: خبر رسانی اروپا

کميسار فنلاند
"اولّی رِن"
(Olli Rehn)

عکس: خبر رسانی اروپا

اعضای کميسيون اروپا را کميسـار می نامند. اعضای کميسيون صاحب منصبهای اداری هستند که از طرف دولت خود برای عضويت در کميسيون معرفی می شوند. هر کشور عضو اتحاديه اروپا، کميسار خودش را دارد. اعضای کميسـيون هر بار برای مدّت پنج سال انتصاب می شـوند. هر کميسار عهده دار مسئوليتی در زمينه معينی از سياست اتحاديه می باشـد. مسئوليت اخذ تصميم در مورد ارجاع وظايف مختلف به اعضای کميسـيون، با رئيس کميسـيون است. رئيس کميسيون از طرف شورای عالی اروپا تعيين می گردد.

رئيس کميسيون اروپا در سالهای 2004 – 2014 ميلادی "خوزه مانوئل باروسو"
(José Manuel Barroso) (پرتقالی) می باشد.

کميسيون اروپا بايد منافع تما کشورهای عضو اتحاديه اروپا را در مد نظر داشته باشد. دولتهای کشورهای عضو نمی توانند به کميسيون اروپا دستور دهند.

کميسـيون لايحه های قانونی را طرح کرده، و بودجه اتحاديه اروپا را تنظيم و پيشـنهاد می کند. همچنين کميسـيون اروپا احکام صادره از طرف شورای وزيران را نيز به اجرا می گذارد.

در اجرای وظايفش، کميسـيون به پارلمان اروپا جوابگو است. اگر پارلمان از عملکرد کميسيون راضی نباشد و به آن رأی عدم اعتماد دهد، تمام اعضای کميسيون مجبور به استعفاء می شوند.

اعضای کميسيون "خوزه مانوئل باروسو" (José Manuel Barroso) در تاريخ 9 ژانويه 2009 ميلادی.

عکس: پارلمان اروپا