شورای عالی اروپا

نخست وزير "يورکی کاتاينن"
(Jyrki Katainen)
 نماينده فنلاند در شورای عالی اروپا

  رئيس شـورای اروپا

 "هِرمان وان رومپوی"
(Herman Van Rompuy)

عکس: پارلمان اروپا

شورای اروپا از سران کشورهای عضو تشکيل شده و بالا ترين ارگان اتحاديه اروپا اسـت. در اين شورا، سران دولتهای عضو جلسه تشکيل داده و در باره امور اروپا مشورت و اخذ تصميم می کنند. در اين شورا موضـوعات مهم سـياسی اتحاديه اروپا مورد بررسی قرار می گيرند. در شورای اروپا، سـالانه چندين اجلاس برگذار می گردد.

سران دولتها به مجريان امور اتحاديه خط مشی می دهند. شورای اروپا به موضـوعات بين المللی، امنيت عمومی و روابط اتحاديه با کشورهای ديگر نيز رسيدگی می کند.

رئيس شـورای اروپا در واقع مقام رئيس جمهور اتحاديه اروپا را دارد. در جلسـات بين المللی، رئيس شـورای اروپا به نمايندگی از طرف اتحاديه شرکت می کند. طول مدت مقام رياست اين شورا دو سال و نيم است. رئيس شورا می تواند فقط دو دوره در مقام رياست باشد؛ يعنی حد اکثر 5 سال.

در سالهای 2012 الی 2014 ميلادی، "هِرمان وان رومپوی"
(Herman Van Rompuy) (بلژيکی) حائز مقام رياست شورای اروپا است.

عکس: پارلمان اروپا