داديار اتحاديه اروپا

داديار اتحاديه اروپا
 "نيکيفوروس دياماندوروس
(Nikiforos Diamandouros)

عکس: کميسيون اروپا

داديار اتحاديه اروپا برای دوره ای به مدّت 5 سال، يعنی هر دوره پارلمانی تعيين می شـود. چنانچه يکی از مسئولين و يا ارگانهای اتحاديه اروپا با شـهروندی از اتحاديه خلاف قانون رفتار کند، اين شهروند می تواند دادخواستی به داديار اتحاديه تسليم نمايد. اين داد خواسـت بايد ظرف مدّت دو سـال بعد از وقوع عمل خلاف قانون، به داديار مذکور تسليم گردد.

اتباع اروپا نمی توانند از اعمال خلاف قانون مأمورين ادارات محلی و يا دولتی، يا از احکام صـادره توسط قوه قضائی کشور متبوعشان، به داديار اتحاديه اروپا شکايت و درخواست رسيدگی نمايند.

داديار اتحاديه دادخواست مدعی را بررسی کرده و ممکن است خواهان اصلاح بخش غلطی از اين دادخواست شود. داديار اتحاديه اروپا به جائی وابستگی ندارد و کاملاً بيطرف است.