کميته ها

علاوه بر کميسيون، پارلمان و شورای وزيران اروپا؛ در اتحاديه اروپا کميته ها يا هيئتهای مختلفی نيز وجود دارند. وظايف کميته ها ارائه اظهارنظر به ارگانهای اجرائی بالاتر است.

مهمترين کميته های اتحاديه اروپا

کميته امور اقتصادی و اجتماعی به مسـائل اقتصـادی ناشـی از تجـارت داخلی کشـورهای اتحاديه اروپا می پردازد. کارفرمايان، کارکنان، اتحاديه های کارگری و ساير نهادهای اقتصادی می توانند نظرات و پيشنهادهای خود را توسط اين کميته به نظر قانون گذاران اتحاديه اروپا برسانند.

عکس: خبر رسانی اروپا

کميته امور محلی

کميته امور محلی ديدگاههای محـلات و منطـقه های مختلف را به نظر قانون گذاران اتحاديه اروپا می رساند. بدون مشورت با کميته امور محلی، نبايد حکمی صادر شود که در اداره امور محل يا منطقه ای تأثير گذار باشد.

در اين کميته ها، از تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا، نماينگانی شرکت دارند.

هر کميته ای دارای 344 نفر عضو می باشد؛ و اعضاء نيز عضو علی البدل دارند.

ادارات اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا دارای ادارات متعددی می باشد. بيش از 30 اداره که در کشورهای مختلف اتحاديه اروپا واقع شده اند. وظيفه اين ادارات نظارت بر اجرای احکام و مصوبات اتحاديه اروپا در زمينه ها و اماکن مختلف اتحاديه اسـت. علاوه بر اينها، در بروکسل و لوکزامبورگ ادارات کل اجرائی نيز وجود دارند، که کارشان مديريت و سرپرستی دواير اجرائی ديگر است.

اداره مواد شيميائی اتحاديه اروپا در فنلاند واقع شده است.