شورای اتحاديه اروپا

وزير فنلاند در شورای اروپا،
(2007-2011)،
"آستريد تورس"
(Astrid Thors)
در حال امضای يک پيمان

عکس: پارلمان اروپا

شورای اتحاديه اروپا را به نام شورای وزيران نيز می خوانند. اين شورا را می توان هيئت دولت اتحاديه اروپا قلم داد نمود. وزيران تمام 27 کشـور عضو اتحاديه، اعضای شورای وزيران را تشکيل می دهند. در جلسات اين شورا، از هر کشور آن وزيری شرکت می کند که موضوع جلسه در ارتباط با وزراتخانه او اسـت. به اين معنی که اگر موضـوع جلسه سياست خارجی اتحاديه باشد، وزراء خارجه کشورهای عضو شرکت دارند؛ يا چنانچه امور کشاروزی مورد بررسی است، وزراء کشاورزی در اين جلسه حضور بهم می رسانند.

اين شورائی است از نمايندگان دولتهای عضـو. کار شورا تصويب قوانين، رهنمودها و احکام است. شورای وزيران قوانين را همراه با پارلمان اروپا به تصويب می رساند.

شورا به همراه پارلمان ارويا بودجه اتحاديه اروپا را نيز تصويب می کنند، يعنی وضعيت امور مالی را برآورد می نمايند. همچنين پيمانهای بين المـللی، که از پيش مورد مذاکره کميسيون اروپا بوده و آماده شده، بوسيله اين شورا تأييد می شوند.

نماينده هر يک از کشورهای عضو اتحاديه، به نوبت، به مدت شش ماه رئيس اين شورا می باشند.


جلسه مذاکره وزيران شورای اتحاديه اروپا و ساختمان مرکزی شورا در بروکسل.

                                عکسها:europa.eu و خبر رسانی اروپا