دادگاه اتحاديه اروپا

دادگاه اروپا ناظر اين است که قوانين مصوبه توسط اتحاديه اروپا و دولتهای عضو اتحاديه، در چهار چوب پيمانهای اسـاسی تأسـيس اتحاديه اروپا باشـند. همچنين، تشـخيص اينکه آيا قوانين مصوبه توسط دولتهای عضو، موافق با قوانين و رهنمودهای اتحاديه اروپا است، با دادگاه اتحاديه اروپا می باشد. اين دادگاه عالی، که در واقع ديوان عالی اتحاديه اروپا اسـت، به دعاوی بين کشورهای عضو و دعاوی بين ارگانهای مختلف اتحاديه اروپا نيز رسيدگی می کند.

دادگاه اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ

عکس: خبر رسانی اروپا

همچنين اگر يکی از مسئولين و يا ارگانهای اتحاديه اروپا به حقوق اتباع، اشخاص حقوقی و ساير نهادهای اتحاديه اروپا تجاوز نمايد، اينها نيز می توانند از دادگاه اروپا درخواست رسيدگی کنند.