اهميت و تأثيرات اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا عهده دار رسيدگی به تمام امور
 شهروندانش می باشد.

عکسها: پارلمان اروپا

تأسيس اتحاديه اروپا صلح و ثبات را به اروپا ارمغان آورده است. تا اين درجه که در سـال 2012 ميلادی، جايزه صلح نوبل به اتحاديه اروپا اهدا شد.

عضويت در اتحاديه اروپا، به فنلاند و اعضای ديگر حقوق و اختيارات نوينی داده است. البته اين حقوق وظايفی را نيز به همراه آورده اند. همکاريهای وسيع کشورهای عضو اتحاديه در سطح قاره اروپا، امکانات زيادی را نيز بوجود آورده اند.

در واقع، هر فرد تابع فنلاند در هر حال تبعه اتحاديه اروپا نيز می باشد.

عکسها: پارلمان اروپا

اتباع اتحاديه اروپا از چهار حق مهم برخوردار می باشند:

  1. اجازه دارند که آزادانه به ديگر کشورهای عضو اتحاديه اروپا سفر کرده و در آنجا اقامت گزينند. می توانند در هر يک از کشـورهای عضو اتحاديه اروپا اشتغال به کار نمايند. می توانند بدون بازرسـيهای مرزی به کشورهای ديگر عضو اتحاديه اروپا؛ و همچنين کشورهای نروژ، ايسلند و سويس مسافرت کنند. ناحيه تردد آزاد (بدون پست بازرسی مرزی) را ناحيه شينگن (Schengen) نام گذاشته اند.

  2. در هر کشور اتحاديه اروپا که سـکونت دارند حق رأی انتخاب نماينده پارلمان اروپا را نيز در همانجا دارا می باشند. حق دارند که خود را کانديد نمايندگی در پارلمان اروپا کرده و نماينده کشورشان در پارلمان اروپا شوند. اين حقوق در مورد انتخابات محلی نيز صـدق می کند. يعنی حق دارند که در انتخابات محلی منطقه سکونتشان رأی دهند و يا خود را کانديد نمايند.

  3. چنانچه هر يک از اتباع فنلاند به کشـوری خارج از اتحاديه اروپا سفر کند و در آنجا احتياج به کمک پيدا نمايد، سفارت فنلاند در آن کشور به آنها کمک خواهد کرد؛ امّا اگر فنلاند در آنجا سفارت نداشـته باشد، او می توانند برای دريافت کمک به سفارت هر يک از کشورهای ديگر اتحاديه اروپا مراجعه نمايد.

  4. چنانچه يکی از مسـئولين اداری اتحاديه اروپا در انجام امر هر يک از اتباع اتحاديه اروپا قصـور کند؛ اين شخص می توانند از پارلمان اروپا درخواست رسيدگی کرده و به داديار پارلمان دادخواست تسليم کند.

مبادلات کالا در چهارچوب اتحـاديه اروپا عوارض گمرکی ندارند. صـادرات و واردات کالا به سهولت انجام می شوند. معاملات تجاری در اروپا برای تجار و شرکتهای تجاری به سادگی صورت می گيرند.

نيروهای انتظامی کليه کشورهای عضو اتحاديه اروپا با همديگر همکاری دارند؛ به همين مناسبت رسيدگی به جرائم نيز آسـانتر می شود.

تمام ارگانهای آموزشی با هم همکاری دارند. دانشـجويان يک کشور اختيار دارند که در هر کشور ديگر اتحاديه تحصيل نمايند. مدارک تحصيلی و گواهيهای کار و مشاغل يک کشور در بقيه کشورهای عضو اتحاديه اروپا معتبر می باشند. می توان با حفظ مزايای تأمين اجتماعی کشور خود، در کشور ديگری اشتغال به کار کرد.

قوانين و مقررات مشترک، موجب ثبات و ايمنی بيشتری در اروپا است. سعی می شود تا وضعيت زندگانی مردم بهتر شده و موانع رفاه اجتماعی از ميان برداشته شوند.