سير و سياحت آزادانه

عکسها: پارلمان اروپا

شـهروندان اتحاديه اروپا، يعنی هر يک از اتباع هر کدام از کشـورهای عضـو اتحاديه، می توانند آزادانه به هر يک از کشورهای ديگر اتحاديه اروپا سـفر کنند. کشورهای امضاء کننده پيمان "شـينگن" (Schengen)، در مرزهای مشترک با يکـديگر، پسـت بازرسی ندارند. يعنی در محـدوده منطقه "شينگن"، ديگر هيچکس احتياج به رواديد يا "ويزا" ندارد. البته تمام منطقه "شينگن" دارای پست بازرسی مرزی مشترک نسبت به خارج از محدوده خودشان می باشند. رواديد يا "ويزای" يک کشور، در بقيه کشورهای تابع اين پيمان نيز معتبر است.

بيست و شش کشور اروپائی جزو پيمان "شينگن" هستند:

عکسها: پارلمان اروپا

از کشورهای عضو اتحاديه اروپا، فقط بريتانيا، رومانی و بلغارستان جزو پيمان "شينگن" نمی باشند.

بهتر است که گذرنامه را همراه داشت

هنگام مسافرت در محدوده کشورهای جزو پيمان "شينگن"، ضرورتی برای همراه داشتن "گذرنامه اتحاديه اروپا" نيست؛ فقط برگ شناسائی عکسدار کافی است. با وجود اينکه کسی از مسافر گذرنامه نمی خواهد؛ ولی بهتر است که گذرنامه را همراه داشت. چنانچه در سفر مشکلی پيش آيد، گذرنامه مطمئن ترين مدرک شناسائی شمرده می شود.