بازار داخلی

يکی از بزرگترين موفقيتهائی که اتحاديه اروپا کسـب نموده تشکيل بازار داخلی اسـت. بازار داخلی به اين معنی است که تجارت در داخل اتحاديه اروپا هيچ محدوديتی ندارد. عوارض گمرکی وجود ندارند. مؤسـسات بازرگانی و توليدی و غيره می توانند آزادانه با يکديگر داد و ستد داشته باشند. رقابت در تجارت آزاد است.

عکسها: پارلمان اروپا

عوارض گمرکی فقط يکی از محدوديتهای تجارت است. بيشتر موانع صادرات شامل خواسته های تکنيکی کشورهای وارد کننده، مقررات بهداشتی، اسـتانداردهای ايمنی و انواع گوناگـون احکام، دسـتورات و مجوّزات دولتی است. اتحاديه اروپا توانسته که اين موانع را نيز از سـر راه بردارد. با تصـويب مقررات و ابلاغ رهنمودهای يک شـکل، اتحـاديه توانسته استانداردها و تقاضاهای يکسانی برای توليدات و محصولات کشورهای عضو پديد آورد. به اين صورت مشکلات و موانع تجارت بين کشورهای عضو حل و فصل گرديده اند.

از نوآوريها و ابتکارات مهم اخير، شبکه بانکی متحد در اتحاديه است؛ به اين معنی که شماره حسابهای بانکی تمام کشورها به شکل يکسان (IBAN-numerot)در آمده اند. اين ابتکار موجب سهولت خريد کالا در اروپا شده؛ چون صورتحساب فروشـنده خارج از کشور را هم می توان به همان سادگی يک نقل و انتقال بانکی داخل کشور، به حساب بانکی فروشنده واريز نمود.

بازار داخلی شـامل سـفر و نقل مکان آزادانه سـاکنين مناطق اتحاديه اروپا نيز می شود. بازرسی مرزی ممکن است به طـور اتفاقی صـورت پذيرد. مردم می توانند آزادانه برای تعطيلات به هر يک از کشـورهای اتحاديه سفر کرده، و يا در آنجا به کار اشتغال ورزند.

عکسها: پارلمان اروپا

اسـتخدام و اشتغال در مشـاغلی که احتياج به مجوز و مدرک ويژه دارند نيز آسان شده؛ چون مدارک تحصيلی و گواهينامه های فنی و حرفه ای صادر شده در يکی از کشورهای اتحاديه اروپا، در کشورهای ديگر نيز معتبر می باشند.

بازار داخلی موجب تنزل قيمتها شده؛ از جمله بهای مکالمات تلفنی و نرخ بليط مسافرتهای هوائی کاهش يافته اند. به همين ترتيب رقابت آزاد نيز گسترش پيدا کرده؛ چون تمام پيمانکاران کشورهای مختلف اتحاديه می توانند در مقاطعه های دولتی کشورهای ديگر شرکت داشـته باشند. با وجود اينکه رقابت شـديد است، ولی وسـعت بازار داخلی به مؤسـسات انتفاعی امتيازات قابل توجهی عرضه می کند.

واحد پول مشـترک، مقايسه قيمتها را سـهل و آسـان کرده است. همچنين پول مشـترک وسيله ای برای جلوگـيری از گرانفروشی نيز شده است. نظارت می شود که کسی از رقابت آزاد سوء استفاده نکند؛ و سود پرسـتان جريمه می گردند. در تمام کشورهای اتحاديه اروپا، حمايت از مصرف کننده اهميت سرشاری دارد. غبن و فريب مصرف کننده ممنوع است. توليدات و فرآورده ها بايد سالم و ايمن باشند

برای کسب اطلاعات بيشتر در باره بازار داخلی اتحاديه اروپا، اين "لينک" را "کليک" کنيد.