نمودها و نشانه های اتحاديه

روی پرچم اتحاديه اروپا 12 ستاره طلائی نقش شده
. ستاره ها مظهر همکاری ملتها است.

عکس: پارلمان اروپا