پيمان اساسی ليسبون

پيمان ليسبون جديدترين پيمان اساسی اتحاديه ارپا می باشد. اين پيمان از تاريخ 1 دسـامبر سال 2009 ميلادی به اجرا گذاشته شد. منظور از انعقاد اين پيمان تسـهيل و تقرير امور قانونگذاری اتحـاديه اروپا بوده است. اين پيمان مکملی به پيمانهای اساسی پيشين می باشد.

در جهت جوابگوئی به نيازهای حاصل از گسترش اتحاديه؛ انعقاد پيمان اساسی جديد؛ نقش، وظايف و سلسله مراتب نهادها و تشکيلات مختلف اتحاديه اروپا را تغيير و تحول داده است. اين پيمان در واقع پاسخگوی اين سؤال است که: "در اتحاديه اروپا چه اشخاصی، در چه زمانهائی، چه وظايفی را به عهده دارند؟"

پيمان ليسبون همچنين موجب اصلاحات مهمی در امور اداری و اصولی اتحاديه اروپا گرديده است. از جمله اينکه عهدنامه حقوق اساسی جزو ثابتی از پيمان نامه اسـاسی درآمد. در اين اين عهدنامه ارزشها، اهداف و اصول و مبانی اتحاديه اروپا قيد گرديده است.