در باره اين پروژه

طرح و تنظيم پروژه اطلاعاتی از پارلمان اروپا

اين "وب سايت" حاصل بخشی از برنامه فعاليتهای خبرگزاری و تبليغاتی پارلمان اروپا است. منظور از انجام اين فعاليتها، ارائه اطلاعات در باره کارکرد، آرمانها و اهداف پارلمان اروپا، به شهروندان اتحاديه اروپا می باشد.  مخصوصاً کوشش می شود تا شهروندان به اشتراک مساعی هر چه بيشتر در تصميم گيريهای پارلمان اروپا ترغيب گردند.

انجمن غيرانتفاعی موزائيک ، تنها سازمانی است که در سالهای 2012 الی 2013 ميلادی، برای شرکت در اين فعاليتها از کشور فنلاند انتخاب گرديده است. پروژه محوله از تاريخ 1 نوامبر 2012 الی 31 ژوئن 2013 ميلادی به طـول انجاميد. اين پروژه با استفاده از کمکهای مالی پارلمان اروپا و سازمان بخت آزمائی فنلاند (RAY) تحقق پذيرفت.

با کمک از برنامه های شبکه اطلاعاتی پارلمان اروپا، انجمن غيرانتفاعی موزائيک توانسته تا پارلمان اروپا را به خارجيان مقيم فنلاند بشناساند. از جمله، همين "وب سـايت" اطـلاعاتی نيز در طول مدّت پروژه مذکور تهيه و تنظيم گرديده است. بعلاوه، اطلاعات گسترده ای در باره شيوه کارکرد و انتخابات پارلمان اروپا نيز در نشريات اين انجمن منتشر شده اند.

بسياری از مهاجرين ساکن فنلاند اکنون تبعه فنلاند شده اند. آنها در انتخابات پارلـمان اروپا دارای حق رأی هستند. با اين وجود، در صد رأی دهنگان مهاجر بطور چشمگيری کم بوده اسـت. مهـاجرين اطلاعات کافی از پارلمان اروپا و حقوق مدنی خود ندارند. بخصوص تشويق و ترغيب نسل جوان و بالغ مهاجرين به رأی دادن، حايز اهميّت فراوانی است. جوانان، آينده ما هستند. به همين دليل، انجمن غيرانتفاعی موزائيک خواهان توسـعه و گسترش اطـلاعات و شناخت اروپا در بين مهاجرين بوده است.

اين "وب سايت" به زبان سـاده و روان فنلاندی تحرير شده تا درک مطالب مندرج برای مهاجرين آسانتر باشد. سـپس به زبانهای روسی، انگليسی و فارسی ترجمه شده اسـت. بخش بزرگی از مهاجرين ساکن فنلاند، با يکی از اين زبانها آشنا هستند. سعی کرده ايم که مطالب را تا حد مقدور ساده و روشن بيان کنيم.

اين پروژه ای بی سابقه است. قبل از اين، در باره پارلمان اروپا و انتخابات آن هيچ مطـلبی به زبان روان فارسی انتشار نيافته است.
همچنين اين اطلاعات به زبان روسی هم خيلی کم در دسترس بوده است.

مندرجات صفحات "وب سايت"، و راهنمائيهای مربوط به شرکت در انتخابات و دادن رأی، بيشتر به منظور مهاجرين ساکن فنلاند تنظيم و نوشته شده اند. امّا اطلاعات کلی، و اصـول و اساس عقايد اتحاديه؛ برای تمام سـاکنين کشورهای اتحاديه اروپا يکسان هستند. اميدواريم که ساکنين کشورهای ديگر نيز بتوانند از مطالب اين "وب سايت" بهره مند گردند.

منظور از درج "وب سايت"، شناساندن اتحاديه اروپا و جريان کار پارلمان اروپا می باشد. بيشتر از هر چيز می خواهيم که مهاجرين را به شرکت در انتخابات پارلمان اروپا ترغيب نمائيم. مايليم آنها را به مشـارکت فعالانه در فعاليتهای اجتماعی تشويق کنيم. در مورد بسياری از موضوعات مربوط به زندگانی سـاکنين فنلاند، در پارلمان اروپا تصميم گيری می شود. به همين دليل حايز اهميّت است که تمام شهروندان به طور فعالانه در امور همگانی مردم شرکت داشته باشند.

مجريان تهيه و تنظيم "وب سايت"

اداره و اجرای اين پروژه توسط انجمن غيرانتفاعی موزائيک  انجام گرفته است. مجريان اين کار عبارتند از:

با همکاريهای

داراترجمه ايالت فنلاند مرکزی
                      ترجمه فصيح متون به زبانهای فارسی انگليسی و ارائه راهنمائيهای لازم.

دفتر خبرگزاری پارلمان اروپا در فنلاند
             تصحيح و ويرايش مندرجات متون، تهيه و ارائه عکسها و اطلاعات لازم مربوطه، راهنمائيهای تخصصی برای تحقق پروژه.

تأمين کننده های مالی

اداره مرکزی رسانه های گروهی پارلمان اروپا

سازمان بخت آزمائی ملی (RAY)

به اين وسيله مراتب سپاس و قدردانی قلبی خود را نسبت به سازمانهائی که با همکاری و پشتيبانی ماليشان
به اجرای اين پروژه تحقق بخشيده اند، ابراز می داريم!

انجمن غيرانتفاعی موزائيک چه سازمانی است؟

انجمن غيرانتفاعی موزائيک در سـال 2003 ميلادی برای فعاليت در امور مهاجرين در شهر "يووَسکولاَ" (Jyväskylä) به ثبت رسيده است. انجمن موزائيک انواع مختلف نشريات اطلاعاتی و خبری را در رابطه با مهاجرين منتشر می کند. بيشتر توجهات انجمن به مهاجرين روس زبان مقيم فنلاند معطوف می باشد. انجمن سعی دارد که با ارائه اطلاعات و رهنمودهای لازم، از تبعيضات و طرد شدن مهاجرين جلوگيری کرده، و آنها را در حل مشکـلاشان کمک نمايد. اين انجـمن نشريات محلی و سرتاسری به زبانهای فنلاندی و روسی در باره مهاجرين منتشـر می کند، که بنام "مـوزائيک " خوانده می شوند. نشريات محلی در شش شهر مختلف انتشار می يابد. علاوه بر اينها، انجمن موزائيک، برای کمک به اشتغال متقاضيان، در ايالت فنلاند مرکزی، جلسات مشاوره خصوصی نيز به زبان روسی برگذار می کند.

انجمن موزائيک برای گسـترش شبکه اطلاعاتی مهاجرين در اينترنت نيز فعاليت دارد. روزآمد کردن چندين "وب سايت"،  از جمله "سايتهای" زير، توسط انجمن انجام می گيرد: