دشواريهای آينده

آينده اروپا را به سختی می توان پيش بينی کرد. عدم ثبات اقتصادی و بحران سرمايه گذاری مشکلات و مسائل بسيار بزرگی در سرتاسر اروپا هستند. نقش اتحاديه اروپا در حل بحران اقتصادی حايز اهميّت فراوانی است.

تغييرات جوّی، کمبود نسـل جوان، بيکاری، مهـاجرت و امنيت جهانی مسـائلی هستند که بايد در تراز اتحاديه اروپا برای آنها راه حلهائی پيدا شود.

با وجود اينکه قسمت اعظم کشورهای اروپائی عضو اتحاديه اروپا هستند؛ ولی گسـترش بيشتر اتحاديه هنوز مورد سؤال می باشد. در تابسـتان سـال 2013 ميلادی، کرواسـی به اتحـاديه ملحق می شود. همچنين ترکـيه برای پيوستن به اتحاديه اشتياق نشان می دهد. همکاری با اعضای جديد زحمات زيادی در بر دارد.

توسعه و گسترش اتحاديه اروپا کار دشواری است.
برای اين کار، کشورهای بزرگتر اروپا وظيفه سنگينتری به عهده دارند.

در اين عکس، رهبر و صدراعظم آلمان فدرال، "انجلا مِرکِل" Angela Merkel

عکسها: پارلمان

حتّی از ادامه عضـويت کشـورهای عضو قديمی نيز نمی توان اطمينان داشت. پيمان ليسبون به اعضاء اختيار داده که از عضويت اتحاديه   کناره گيری کنند. بحران اقتصـادی يونان اين کشـور را به وضعيّتی کشـانده که مدّتها اسـت پيش بينی می شود که از اتحـاد پولی اروپا اسـتعفاء  خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا سعی دارد که تعـادل نرخ ارز را حفظ نمايد. کمکهای اهدائی کشـورهای عضو اتحاديه موجب شده که يونان بتواند بزرگترين مشکلاتش را پشت سر بگذارد. از طرف ديگر، گاهی در انگلستان نيز در باره کناره گيری از اتحاديه صحبت به ميان می  آيد. هميشـه در تصميم گيريها لازم است که نيازهای تمامی کشورهای عضو در مدّ نظر باشند.

معمولاً برای يک فرد عادی درک تشکيلات اتحاديه اروپا و کارکرد آنها مشکل است. از طرف ديگر، اتحاديه اروپا بايد راههای بهتری برای ارتباطات بيشتر از پيش با مردم کشورهای عضو پيدا کند؛ تا بتواند نيازها و انتظارات آنها را در مدّ نظر داشته باشد.

برکناريهـای موقت و اخراجـهای دائم از کـار، و انتقال مشاغل به کشـورهائی با نيروی انسانی ارزانتر؛ مسائلی است که با زندگانی روزمره ملتها مرتبط و ملموس هستند. از اتحـاديه اروپا انتظـار می رود کـه راه حـلی برای مشـکلات مالی مؤسـسات انتفاعی و بيکـاری پيدا کند. همچنين چشمداشـت اسـت که وضعيت محيط کار و مفاد قرارداد های استخدامی، در سرتاسر اروپا و جهان همسـان و برابر شوند. در مقام عضو سازمان تجارت جهانی، اتحاديه اروپا می تواند در تراز جهانی بر روی اين مسائل تأثيرگذار باشد.

اتحاديه اروپا در نظر دارد که تشکيلات اجرائی اتحاديه را ساده تر و بازدهی آنها را بيشتر کند. به همين ترتيب قصد دارد که تشکيلات اتحاديه و مسئولين آنها به مردم عادی نزديکتر شوند.

پيمان ليسبون کمک کرد تا تشکيلات اجرائی اتحاديه اروپا بازسـازی شوند. اکنون اتحاديه اروپا بيش از پيش "دموکراتيک" (مردمی) اسـت. امکانات تأثيرگذاری کشورهای عضو بيشتر شده است. يا به عبارت ديگر، ملتها هم می توانند در
تصميم گيريها مؤثر واقع شوند.

جهان مرتباً در حال تغيير است. اتحاديه اروپا نيز بايد در جهت همين تغييرات پيش برود؛ تا بتواند توان مقابله با مسائل و دشواريهای ناشی از اين تغييرات را داشته باشد. آينده ما در اروپائی همگـانی است. وظيفه ما رأی دهندگان اين است که افرادی کوشا و کارآمد را برای حفظ و حراسـت خواستهايمان به نمايندگی خود در اتحاديه اروپا برگزينيم. از همکاريهای شايسته و عملی همه سود می برند.