تصميم گيری در اتحاديه اروپا

کليه ارگانها و نهادهای اتحاديه اروپا به نحوی در اخذ تصميمات شرکت دارند.

نحوه اخذ تصميمات در اتحاديه اروپا به شرح زير است:

  1. سران کشورهای عضو تصميمات مربوط به خط مشی سياسی را در شورای عالی اروپا اخذ می کنند.
  2. کميسيون اروپا لايحه های قوانين جديد را پيشنهاد می کند.
  3. پارلمان اروپا لايحه های قوانين را بررسی کرده و به همراه شورای وزيران اخذ تصميم می کند.
  4. شورای وزيران و پارلمان مشترکاً قوانين را تصويب می کنند.
  5. کميسيون اروپا نظارت دارد که تمام کشورهای عضو از قوانين جديد پيروی کنند.
  6. دادگاه اروپا به اختلافات ممکنه رسيدگی می کند.