عضويت فنلاند در اتحاديه اروپا

فنلاند در سال 1995 ميلادی به عضويت اتحاديه اروپا درآمد. فنلاند عضو اشتراک مالی و نقدينگی اروپا نيز می باشد، و واحد پولش يورو است. بعلاوه، فنلاند جزو کشورهای پيمان مرزی "شينکن"، يعنی منطقه رفت و آمد آزاد، نيز هست.

جهت رسيدگی به امور مربوط به اتحاديه اروپا، فنلاند هيأت وزرای جداگانه ای تشـکيل داده اسـت. کميته دولت در امور اتحاديه اروپا و قسمتها و دواير مختلف آن در رابطه با امور مربوط به اتحاديه اروپا، با اين هيأت همکاری می کنند. تمام مراتب به مجلس شورای ملی فنلاند گزارش شده و مجلس هم در رسيدگی به امور اتحاديه اروپا شرکت دارد. فنلاند دارای يک نمايندگی دائم در اتحاديه اروپا است که در شهر بروکسل مستقر می باشد. اين نمايندگی موضوعات لازم برای بررسی مقامات فنلاند را تهيه و تنظيم می کند.

نخسـت وزير فنلاند يکی از اعضای شورای سـران اروپا است. رئيس جمهور مسئول رسيدگی به سـياست امورخارجه می باشد. در پارلمان اروپا فنلاند دارای 13 نماينده، يا به عبارت ديگر "وکيل مجلس اروپا" است. نمايندگان پارلمان اروپا به شيوه رأی گيری مستقيم در يک انتخابات مردمی برگزيده می شوند.

فنلاند نقشی فعالانه و جدی در اتحاديه اروپا دارد. اتحاديه اروپا به فنلاند امکاناتی می دهد که در سـياست بين المللی نيز تأثيرگذار باشـد. اتحاديه به روابط و همکاريهای بين کشورهای عضو بهبود می بخشد. برای فنلاند حايز اهميت فراوانی است که بتواند در مسائل اروپا نقش تعيين کننده و مؤثری داشته باشد. در اتحاديه اروپا حتّی صدای کشورهای کوچک هم به گوش مردم می رسد.

واحد پول مشترک به فنلاند امنيّت اقتصادی می بخشد. بازار داخلی امتيازات زيادی به مؤسـسات انتفاعی فنلاند می دهد. حذف عوارض گمرکی و رواديد، موجب سهولت فراوانی در امور سير و سفر و تجارت در اروپا شده است.

بودجه اتحاديه اروپا از دريافت حق عضويت از کشورهای عضو تأمين می گردد. مبلغ حق عضويت هر کشور عضو، بر مبنای ميزان درآمد ناخالص ملی (BKT)و درآمد حاصل از ماليات افزوده بر ارزش آن کشور احتساب می شود. درآمدهای اتحاديه از حقوق گمرکی محصـولات کشاورزی و عوارض واردات، در احتساب مبالغ حق عضويت تأثير می گذارند. از طرف ديگر، اتحاديه اروپا از طريق برنامه های توسعه و يارانه های مختلف به کشورهای عضو کمک مالی می کند.

در اوايل، کمکهای دريافتی فنلاند از اتحاديه اروپا بيشتر از حق عضويت پرداختيش بود. اکنون اقتصاد فنلاند پيشرفت کرده و فنلاند جزو کشورهای سودده اتحاديه اروپا به شمار می رود. به عبارت ديگر، حق عضويتی که فنلاند پرداخت می کند، بيشتر از کمکهای مالی دريافتيش می باشد. حق عضـويت پرداختی فنلاند در سـال 2010 ميلادی، معادل 0,16 در صد درآمد ناخالص ملی کشور بود. اهم کشورهای سودده اتحاديه اروپا بلژيک، آلمان، سوئد، بريتانيا و هلند هستند.