انتخابات پارلمان اروپا

عکس: پارلمان اروپا

انتخابات پارلمان اروپا هر پنج سال يک بار برگذار می گردد. شهروندان کشورهای عضـو اتحاديه اروپا، در يک انتخابات ملی و به طريق رأی گيری مسـتقيم، نمايندگان خود را در پارلمان اروپا انتخاب
می کنند. کار پارلمان اروپا، دفاع از منافع ملّتها در تصميم گيريهای اتحاديه اروپا است.

از هر کشور عضو تعداد معينی نماينده برای پارلمان اروپا انتخاب
می شـوند. تعداد نمايندگان هر يک از کشورهای عضو در پيمان نامه اساسی اتحاديه قيد گرديده است. کشورهای بزرگتر دارای نمايندگان بيشتری از کشورهای کوچکتر می باشند. با اين وجود، کشورهای کوچکتر دارای سـهم بيشتری از آن هستند که با احتساب جمعيتشان به آنها تعلق می گيرد. بنا به پيمان نامه ليسبون، از انتخابات سال 2014 ميلادی به بعد، هر کشور عضو بايد حداقل شش نماينده در پارلمان اروپا داشته باشد. (اين ماده شامل کشـورهای مالت، لوکـزامبورگ، قبرس و اسـتونی می شود.) حداکثر تعداد نمايندگان کشـورهای پرجمعيت 96 نفر است. (اين ماده شامل کشور آلمان می شود.) تعداد نمايندگان فنلاند قريب 13 نفر است.

هر شهروند فنلاند می تواند در انتخابات اتحاديه اروپا به کانديدای
خود برای نمايندگی در پارلمان اروپا رأی دهد

با اين وجود که روش برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف با يکديگر متفاوت می باشـند؛ ولی عوامل مشترکی نيز بين آنها وجود دارد. مهم اين است که سـيستم شـمارش آراء نسبی باشد. به اين ترتيب، هم احزاب کوچک و هم بزرگترها از امکانات انتخاب شدن کانديداهای خود برخوردار می شوند. شيوه برگذاری انتخابات در هر کشور می تواند بنا به ضوابط و رسوم ملی همان کشور باشد.

انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای بزرگ و پرجمعيّت به چند حوزه انتخاباتی تقسيم می شود؛ ولی کشورهای کوچکتر اين انتخابات را در يک حوزه انتخاباتی سرتاسری برگـذار می کنند. انتخابات پارلمان اروپا در فنلاند در يک حوزه انتخاباتی برگذار می گردد. به عبارت ديگر، تمام کانديداها در سرتاسر کشـور نامزد انتخاباتی هسـتند. در رأی شماری؛ اوّل آراء نواحی مختلف کشور شمرده می شوند، سپس آنها را با هم جمع کرده تا مجموعه آرای سراسر کشور بدست آيد.

روز برگذاری انتخابات را هر کشور بنا به سنّت وعرف ملی خود بر می گـزيند. انتخابات پارلمان اروپا معمولاً در چهار روز مختلف برگذار می شود: بريتانيای کبير و هلند روز پنجشنبه را برای رأی گيری برگزيده اند، بقيه کشورها اغلب روز يکشنبه را انتخاب می کنند. انتخابات فنلاند در روز يکشنبه برگذار می شود. شمارش آراء رأی دهندگان هم در همان روز انجام شده و نتايج انتخابات نيز تا شب به اطلاع عموم می رسد.

نامزدی در انتخابات توسط احزاب سياسی ملی صـورت می گيرد. کانديداهای انتخاب شده به نمايندگی پارلمان اروپا، در صورت تمايل، اختيار دارند که به هر يک از دسته های سياسی ماوراء ملی بپيوندند. اين دسته های سياسی در واقع تشکل گسترده ای از احزاب سياسی اروپائی است، که عموم احزاب سياسی ملی کشورها در آنها عضويت دارند. به اين صورت نتايج انتخابات پارلمان اروپا مشخص می کند؛ که کدام يک از تشـکلات سـياسی اروپائی نفوذ بيشتری در تصميم گيری پارلمان اروپا را دارا می باشد. مهم اين است که رأی دهندگان اطمينان پيدا کنند، که نمايندگان انتخابی کشور آنها نظرات و عقايد ارزشمندشان را در پارلمان اروپا دنبال نمايند.

شورای سران اروپا بايد در پيشنهاد رئيس کميسـيون اتحاديه اروپا به پارلمان، نتايج انتخابات پارلمان اروپا را در مدّ نظر داشته باشد.

بر اساس پيمان نامه ليسبون، پارلمان اروپا صاحب قدرت قانونگذاری چشمگيری در اتحاديه اروپا شده است. پارلمان نقش تعيين کننده ای را در طرح سياست اتحاديه اروپا نيز بازی می کند.

با رأی دادن در انتخابات پارلمان اروپا، هر شهروند اتحاديه اروپا در شيوه تشکل و تصميم گيری پارلمان تأثير گذار است.
در واقع، شما با رأی خود در روش کار پنج سال آينده پارلمان نقشی را ايفاء می کنيد.

برای کسب اطلاعات بيشتر در باره انتخابات پارلمان اروپا، اين "لينک" را "کليک" کنيد.

درباره انتخابات اروپا اطلاعات بيشتری در آدرسهای اينترنتی زير نيز يافت می شوند:
www.europarl.fi و www.vaalit.fi و همچنين صفحات مربوط به انتخابات www.vaalit2009.eu.

  محل قرار گرفتن در نقشه