نامزدی در انتخابات

هر شهروند اتحاديه اروپا که دارای حق رأی اسـت، می تواند خودش را در انتخـابات پارلمان اروپا به عنوان کانديدا هم معرفی کند. هر کـانديدائی به نمايندگی از طرف ملّت خودش نامزد می شـود. به اين معنی که نامزدهای انتخاباتی فنلاند شهروندان فنلاند هستند. چنانچه يکی از اتباع سـوئد يا ساير کشـورهای عضو اتحاديه خواسته باشد که از فنلاند کانديدای انتخابات پارلمان اروپا شود، بايد حق رأی او نيز در فنلاند باشد.

معمولاً هر کانديدائی خودش را در فهرست نامزدهای انتخاباتی يکی از احزاب به رأی دهندگان معرفی می کند. هر حزبی می تواند حداکثر 20 نفر کانديدا داشته باشد. راه ديگر برای نامزدی انتخابات اين است که شخصی بتواند طرفداری 2000 رأی دهنده را نسبت به خودش جلب کرده؛ و باصطلاح "کانون رأی دهندگان" تشـکيل بدهد، و خود را از طرف اين کانون کانديدا نمايد.

پارلمان اروپا قوانين مربوط به اتحـاديه اروپا را وضع و تصـويب می کند. قدرت تصميم گيری پارلمان اروپا شـامل موضوعاتی از جمله کار و اشتغال، تجارت، اقتصاد کشاورزی، امنيّت، محيط زيست و حمل و نقل می باشد. هر نماينده پارلمان، به وکالت از طرف رأی دهندگانش در امر تصميم گيری شرکت دارد. به همين جهت بهتر است که نماينده مردم در امور تصميم گيری پارلمان خبره و کارآمد باشـد. قبل از انتخاب شدن به نمايندگی در پارلمان اروپا، اغلب نمايندگان سوابق طولانی در مجلس شورای ملی فنلاند داشـته اند. کانديداهائی که دارای شهرت و معروفيت هستند، شانس بيشتری برای انتخـاب شدن دارند؛ چون مردم آنها را بيشتر از بقيه می شناسند. با تبليغات و مبارزات انتخاباتی خوب، هر کسی می تواند امکانات انتخاب شدن را بدست آورد.

در پارلمان اروپا از تمام زبانهای رسمی کشـورهای عضو اتحاديه اروپا استفاده می شود. در اجلاسهای رسمی نمايندگان می توانند از زبان مادری خود استفاده نمايند.

درخواست نامزدی در انتخابات پارلمان اروپا بايد حداکثر تا روز 29 آوريل سال 2014 ميلادی به کميته انتخاباتی حوزه هلسينکی تسليم گردد.

در تاريخ 8 مه 2014 ميلادی به تقاضانامه ها پاسخ داده می شود. در همين تاريخ به اطلاع عموم می رسد که چه کسانی برای نامزدی انتخابات پارلمان اروپا مورد تأييد قرار گرفته اند.

پس از تعميم نام کانديداها، آنها فعاليتهای انتخاباتی خود را آغاز می کنند. آنها به مناطق مختلف کشور سفر کرده و از خود و اهدافشـان برای مردم سخن می گويند. در اين ميان، رأی دهندگان می توانند سؤالات خود را از کانديداها بپرسـند. کانديداها همچنين در جلسـات گفتگو و پرسـش و پاسـخ انتخاباتی، در راديو و تلويزيون نيز شرکت می کنند.

کانديداها بايد اعلام کنند که وجـوه هـزينه های تبليغـات انتخاباتی خود را از چه منابعی دريافت داشـته اند. برای اين کـار آنها بايد برگـی بنام: "اظـهارنامه تأمين مالی هزينه های انتخاباتی" را تکـميل کرده، و تا تاريخ 11 اوت سـال 2014 ميلادی، به اداره حسابرسی کل کشور تسليم نمايند.

در انتخابات سال 2009 ميلادی در فنلاند، جمعاً 241 کانديدا از 13 حزب و يک "کـانون رأی دهندگان" شـرکت داشتند. از اين جمع 13 نفر به نمايندگی پارلمان اروپا انتخاب شدند.

نتايج انتخابات پارلمان اروپا در کليه کشورهای عضو اتحاديه.