نامزدهای نمايندگی (کانديداها)

در انتخابات نمايندگان پارلمان اروپا، سرتاسر فنلاند يک حوزه انتخاباتی است. يک حوزه به اين معنی است که در هر جای فنلاند می توان به هر کانديدائی رأی داد.

برای انتخابات دوره بعد، فهرست نام کانديداها در ماه مه سال 2014 منتشر خواهد شد. با توجه به انتخابات گذشته، برآورد می شـود که تعداد نامزدهای انتخاباتی بالغ بر دويسـت نفر شود.

برای اينکه کانديدای مورد نظر خود را پيدا کنيد، بهتر اسـت که اوّل با احزاب مختلف آشـنا شـويد. هر حزبی طـرفدار عقايد و نظراتی است و آنها را ارزشـمند می شمرد. در ضمن همين کار می توانيد رسـانه های عمومی فنلاند را دنبال کرده و به چگونگی کارکرد احزاب مختلف پی ببريد. همينکه حزب مورد نظر خود را انتخاب کرديد، تعداد کانديداها به بيست نفر تقليل پيدا می کند. هيچ حزبی نمی تواند در انتخـابات پارلمان اروپا بيش از اين تعـداد کانديدا داشته باشد.

با استفاده از برنامه ای بنام "ماشـين انتخاباتی" (Vaalikone)در شبکه اينترنت، می توانيد به سهولت با کانديداها آشنائی پيدا کنيد.

"ماشـين انتخاباتی" نظريه های مختلفی را ابراز می کند و از شما سـؤال می کند که در باره هر يک ار آنها به اين ترتيب اظهارنظر نمائيد: آيا با اين نظريه "به کلی مخـالف هستيد"، "کاملاً موافق هسـتيد" يا نظر شما چيزی در ميان اين دو است. تقريباً تمام کانديداها هم به همين شکل نظرات خود را به "ماشين انتخاباتی" ابراز نموده اند و در حافظه ماشين موجود است. سپس "ماشين انتخاباتی" محاسـبه می کند که نظرات شـما نزديکتر به پاسـخهای کدام يک از کانديداها می باشد. در پايان برنامه، "ماشين انتخاباتی" کانديداهای مناسب نظرات شما و اهداف آنها را به شما نشان می دهد. می بينيد که پاسخهای شما و کانديداهای پيشنهادی ماشين چند درصد با هم مطابقت داشته است.

فهرست تمام "ماشينهای انتخاباتی"
برنامه های "ماشينهای انتخاباتی" بلافاصله بعد از معرفی کانديداها شروع به کار می کنند.
مشهورترين "ماشينهای انتخاباتی" سرتاسری کشور عبارتند از:
راديو و تلويزيون ملی فنلاند: YLE: https://vaalikone.yle.fi/
کانال 3 تلويزيون تجارتی: MTV3: http://www.mtv3.fi/vaalit/