احزاب انتخاباتی

در انتخابات پارلمان اروپا هر حزبی نامزدهای انتخاباتی خود را منصوب و معرفی می نمايد. هر حزبی می تواند حداکثر تا 20 کانديدا داشته باشـد. احزاب کوچکتر عموماً يک حزب ائتلافی انتخاباتی با يکـديگر تشکيل می دهند؛ تا به اين وسيله کانديداهای آنها امکانات بيشتری برای برگزيده شدن به پارلمان را داشته باشند.

معمولاً آرمانها و اهداف مشترکی کانديداهای يک حزب را به هم پيوند می دهد. روش کار هر حزب به اين صورت است؛ که قبل از اخذ تصميم و يا رأی گيری بين خودشان، اوّل اعضای حزب در مورد موضوعات مختلف جلسه تشکيل داده و با يکديگر به گفتگو می پردازند. سـپس سعی دارند که با رأی گيری به تصـميمات مشترکی برسـند که اجرای آنها موجب حصول آرمانها و اهداف حزب می گردد.

در فنلاند چندين حزب سـياسی وجود دارد. اين احزاب، بنا به ترتيبی که در مجلس شورای ملی جا گرفته اند، به سه جناح چپ، ميانه و راسـت دسـته بندی می شـوند. در جناح چب احزاب متمايل به سوسياليسم و طرفداران جهان انديشمند قرار دارند. احزاب جناح راسـت را ليبرالها و طرفداران سرمايه و اقتصاد جهانی تشکـيل می دهند. احزاب ميانه رو هم دارای آرمانهائی در جهت ميان اين دو کرانه می باشند.