احزاب انتخاباتی

حزب گردهمايی ملی(KOK)

سمت رياست حزب را "يورکی کاتاينن" Jyrki Katainenدارد. ايدئولوژی حزب؛ ميانه روی راست، آزاد منشی و محافظه کاری است. مرام حزب ليبرال ميانه رو با افکار اصلاح طلبی است. ارزشهای اسـاسی حزب؛ آزادی، مسـئوليت، دموکراسی، امکانات برابری، تمدن و ادب، ترغيب و تشـويق، بردباری، توجه و ملاحظه می باشند. بر روی فردگرائی و روی پای خود ايسـتادن تأکيد دارد. خواستار حـفظ و حراست ميراث ملی، زبان و فرهنگ فنلاند اسـت. به آموزش و پرورش ملّـت اهميّت می دهـد. حزب خصوصاً توجه خاصی به توسعه فعاليتهای انتفاعی و فراهم آوردن امکانات بيشتر برای مؤسـسات بخش خصوصی است. حزب بر روی مسئوليتهای اجتماعی افراد و مؤسـسات تأکيد می کند. طبيعت، محيط زيست و حال افراد ديگر جامعه بايد رعايت شده و مورد احترام همه مردم باشد.
اين حزب در پارلمان اروپا به گروه ملی اروپا (EPP)پيوسته است.

حزب سوسيال دموکرات فنلاند(SDP)

سمت رياسـت حزب را "يوتّا اورپيلاينن" Jutta Urpilainenدارا می باشـد. ايدئولـوژی حـزب سوسياليسم مردمی است. حزب سعی دارد که افراد ملّت با يکديگر متحد و همبسته شده و دسته جمعی فعاليت کنند. آرمانهای حزب ايجاد جامعه ای آزاد، برابر و يکپارچه است که در آن همکاری، صلح و آرامش مسلط باشد. خواهان محيط زيستی پاک و عاری از آلودگی اسـت. انديشه اصلی حزب از سوسياليسم سرچشمه گرفته شـده؛ يا به عبارت ديگر: "طـرفداری از ستمديده بر عليه ستمگر، پشتيبانی از ضعيف بر عليه قدرتمند". حزب مخالف بازار تجارتی مهار نشده و ارزشهای محافظه کاری است. از خدمات رفاه اجتماعی بخشهای محلی و کشوری پشتيبانی می کند.
اين حزب در پارلمان اروپا به گروه سوسيال دموکراتهای پارلمان اروپا (S&D)، پيوسته است.

حزب جبهه ملی فنلاند(PS)

سمت رياست حزب را "تيمو سوينی" Timo Soiniدارا می باشد. ايدئولوژی حزب محافظه کاری در ارزشهای ملی گرائی عامه خلق اسـت. حزب نسـبت به اتحاديه اروپا نگرشی بسيار انتقادی دارد. ارزشهای حزب بر مبنای محافظه کاری مسيحی و ارزشهای عامه مردم استوار گرديده است. حزب خواستار تضمين تأمينات اوّليه اقتصادی، تربيت و رفاه جامعه اسـت. هدف حزب توسـعه و پيشبرد کـار و اشتغال اتباع فنلاند اسـت. از ارزشهای ديگر حزب مردم باوری است، "که موجبات تضاد بين عامه مردم و برگزيدگان جامعه می شود؛ ولی حزب مدعی است که بدون درنظر گرفتن طرفداری عامه، نماينده توده مردم است". از جمله طرفداران حزب، هم افراطيهای جناح راست و هم افراطيهای جناح چپ می باشـند. حزب بر روی هوّيت فنلاندی تأکيد زيادی می کند. خواهان کنترل شـديد و کاهش ميزان مهاجرت به کشور است. از اهداف حزب اين اسـت، که قدرت تصميم گـيری محوله به اتحاديه اروپا، به دولتهای عضو اتحاديه بازگردانيده شود.
اين حزب در پارلمان اروپا به گروه اروپای آزاد و دموکراتيک (EFD)، ملحق شده است.

حزب ميانه روی فنلاند(KESK)

سمت رياست حزب را "يوها سيپيلاَ" Juha Sipiläدارا می باشد. ايدئولوژی حزب سوسيال ليبرالی متعادل و ميانه رو است. حزب دارای افکار اصـلاح طلبی تدريجی بوده و از ارزشها و آرمانهای اجتماعی پشتيبانی می کند. شهرت خاص حزب ميانه رو در اين اسـت، که سعی در پيشـبرد منافع اقتصاد کشاورزی فنلاند را دارد. برای حزب حايز اهميت است که خدمات اجتماعی و کار و مشاغل در سرتاسر فنلاند به طور يکسان حفظ شوند. حزب طرفدار سياست اقتصادی بومی است، که در آن استفاده از منابع و ارزشهای طبيعی مقرون به صرفه باشد. برای برقرای صلح و همبستگی نيز کوشـش می کند. برابری حائز اهميّت است. با استفاده از تربيت و فرهنگ، حزب سعی در پيشبرد آزاديهائی انسـانی و شناخت مسئوليتها را دارد. جامعه بايد منسجم و يکپارچه شـده و از فعاليتهای تأمين معاش فردی پشتيبانی شـود. حزب خواهان ايجاد تسهيلاتی برای مشاغل آزاد، و امکانات اشتغال به کار نيروهای انسانی است. قريب نيمی از طرفداران حزب با عضويت در اتحاديه اروپا مخالف هستند.
اين حزب در پارلمان اروپا به گروه ائتلافی ليبرال و دموکراتهای اروپا (ALDE)، پيوسته است.

ائتلاف جناحهای چپ(VAS)

سمت رياست حزب را "پاوو آرهينمَکی" Paavo Arhinmäkiدارا می باشد. ايدئولوژی حزب سوسياليسم بومی متمايل به جناح چپ است. ارزشهای اساسی حزب جناحهای چـپ؛ تساوی، دموکراسی، آزادی و توسعه باثبات هستند. حزب ليبراليسم و سوسياليسم را با هم ادغام نموده است. عقيده تساوی حقوق بين زن و مرد و توجه به محيط زيست برای حزب اهميّت دارند. آرمان حزب پيدايش انصاف در اقتصاد دنيا و دموکراسی است. رفاه عمومی کشور فنلاند بايد توسعه پيدا کند، و سرمايه داری محدود گردد. کيفيت شرايط کار نبايد بدتر شود. از قراردادهای استخدامی کواه مدّت نبايد سودجوئی شود. تشکيلات اتحاديه های کارگری بايد در مقام قدرتمندی قرار گيرند. هر کسی بايد از حق کارکردن و تأمين معاش برخوردار باشد. جنسيّت، جهت گرايش جنسی يا مذهب افراد نبايد موجب طرد و راندن آنها از جامعه شود. از مهاجرين به کشـور بايد طرفداری گردد. در فنلاند، مهاجرين بايد از حقوق مساوی با ديگران برخوردار شوند. حزب از استبداد سوسياليستی طرفداری نمی کند. موضع طرفداران اين حزب تا حدودی مخالف با اتحاديه اروپا است. در وفاق و سازواری ملّتهای اتحاديه اروپا، مسائل اجتماعی بايد بيشتر مورد توجه مسئولين قرار گيرند. در انسجام و اتحاد نبايد فقط شرايط اقتصادی حاکم باشد.
در دوره انتخاباتی سالهای 2009 الی 2014 ميلادی، از نامزدهای اين حزب کسی برای پارلمان اروپا انتخاب نشد.

حزب ائتلافی سبزها(VIHR)

سمت رياست حزب بعهده "ويلّه نينيستو" Ville Niinistöمی باشد. آرمان حزب سوسيال ليبراليسم سبز است. حزب حفظ و حراست محيط زيست و رعايت حقوق تمام موجودات زنده را در ارجحيّت قرار می دهد. حزب گرايش شديدی به اصلاح طلبی دارد. "سـبزها نه در جناح چپ و نه در جناح راست هستند، بلکه در جلو پيش می روند". حزب هم سوسياليسم و هم اقتصاد سرمايه داری را به انتقاد می گيرد؛ و معتقد است که هيچکدام به محيط زيست و کشـورهای در حال توسعه توجهی ندارند. حزب بر اين عقيده است که بايد بيشتر به فکر نسـل آينده و ارزشهای معنوی انسان بود. پاسخ تمام سؤالات را نبايد در پول جستجو کرد. حزب طرفدار تسـاوی حقوق بين زن و مرد و تلـفيق فرهنگهای مختلف است. بخش اعظـم طرفداران حزب، از عقيده قانونی کردن ازدواج زوجين هم جنس، و تفويض حـق پذيرفتن فرزند خوانده به اين زوجين، جانبداری می کنند. نيمی از هواداران سبزها مخالف نظام وظيفه اجباری هستند.
اين حزب در پارلمان اروپا به گروه سبزهای اروپا (Greens/EFA)، گرويده است.

حزب شهروندان سوئدی زبان فنلاند(RKP)

سمت رياسـت حزب را "کارل هاگلوند" Carl Haglundدارا می باشـد. سياسـت حزب، ليبراليسم بدون جناح و ميانه رو، و حفاظت از موقعيّت زبان سـوئدی است. حزب با افکار اصلاح طلبی پشتيبان تساوی و برابری است. حزب بخصوص نماينده اقليّت سوئدی زبانها می باشد. سعی در رواج و توسعه خدمات سوئدی زبان را دارد. حزب طرفدار دو زبانی است. فعاليتهای حزب بتدريج در حمايت از منافع اقليتهای ديگر نيز گسـترش يافته است. در اصل حزبی است بورژوا؛ ولی در محتويات آن گرايشهائی به سوی آزادی خواهی، محافظه کاری و حمايت از سياست کشاورزی نيز يافت می شود. با وجود اينکه حزب کوچکی اسـت، ولی هميشه نمايندگانی در هيأت دولت فنلاند داشته است. حزب از حقوق اقليتهای جنسی حمايت می کند و معتقد است که زوجين هم جنس بايد حق پذيرفتن فرزند خوانده را داشته باشند. حزب طرفدار مبارزه با کلاهبرداری و ساير جرائم حقوقی است؛ ولی با گسترش اختيارات پليس، در جهت دسترسی يافتن مقامات به اطلاعات خصوصی مردم، مخالف می باشد. حزب از اتحاديه اروپا پشتيبانی می کند.
حزب شهروندان سوئدی زبان در پارلمان اروپا به گروه ائتلاف احزاب ليبرال دموکرات اروپا (ALDE)، ملحق شده است.

حزب دموکرات مسيحی فنلاند(KD)

سمت رياسـت حزب بعهده "پَيوی رَسَنن" Päivi Räsänenمی باشد. سياست حزب، نوعی محافظه کاری ميانه رو و راست گرا است. از نقطه نظر نگرش سياسی، اين حزب بين دو حزب ميانه رو و گردهمائی ملی قرار می گيرد. هدف اصـلی حزب اين است که مراقبت باشد، تا در تصـميم گيريها به ارزشهای مسيحـيّت نيز توجه شود. حزب خواهـان تعميم ارزشهای معنوی و حفظ اخلاق جامعه اسـت. حزب به رسيدکی مسائل اجتماعی مبادرت نموده و از ضعفاء پشتيبانی می کند. طرفدار اقتصاد و تجارت بومی و سوسياليسمی است. در اقتصاد جامعه بايد مؤسسات انتفاعی خصوصی، مشارکتهای تعاونی و سازمانهای دولتی هم فعاليت داشته باشند. نحوه کار تمام اعضای جامعه بر اساس انصاف، وحدت و اتفاق نظر باشـد. تأمين معاش اوّليه شـامل حال همه مردم شـود. به مردم انگيزه داده شود تا خودشان مسئوليت زندگانيشان را بعهده بگيرند. اسـاس آرمان سياسی حزب آيين مسيحيّت است. به همه بايد احترام گذاشـت. تشکل خانواده، هسته اصلی و مهم جامعه می باشد. اتفاق و پيوستگی بين مرد و زن، با عقد ازدواج مستحکم گردد. حزب با ثبت ازدواج زوجين هم جنس مخـالفت می کند. برای زندگانی بايد ارج واحترام قايل شـد. سـقط ارادی جنين (کورتاژ)، فقط هنگامی جايز است که جان زن باردار در معرض خطر باشد. هميشه آزادی با شناخت مسئوليت در ارتباط است.

حزب دموکـرات مسيحی در پارلمان اروپا به گروه ملی اروپا (EPP)، پيوسـته اسـت؛ امّا در حال حاضر مشغول مطالعه هستند که جناح خود را به گروه محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپا (ECR)، تغيير دهند.

احزاب ديگری در فنلاند به ثبت رسيده که نماينده ای در مجلس شورای ملی ندارند؛ ولی اختيار دارند که کانديداهای خود را در انتخابات پارلمان اروپا شرکت دهند. از جمله آنها، احزاب زير را می توان نام برد:

حزب استقلال (IPU)، حامی تنگدسـتان (KA)، تغيير و تحول 2011 (M11)، حزب اصـولی (PIR)، حزب کمونيست فنلاند (SKP)، حزب کارگر فنلاند (STP)، حزب آزادی – آينده فنلاند (VP).