دسته های سياسی و عوالم آرمانهای آنها

در پارلمان اروپا احزاب ملی موجوديت خود را از دست می دهند. تقريباً تمام کانديداهای احـزاب ملی به گروههای سياسی موجود در پارلمان اروپا می پيوندند. در واقع هر يک ازدسـته های سياسی پارلمان اروپا، تشـکيلات فوقانی چندين حزب سياسی می باشند.

گروه احزاب ملی اروپا،EPP

حروف اختصـاری EPPاز نام انگليسی آن، يعنی (Group of the European People's Party (Christian Democrats))گرفته شـده؛ که به معنی "گـروه احزاب مردمی اروپا (دموکراتهای مسيحی)" می باشد. گروه احزاب ملی بزرگترين دسته بندی سياسی پارلمان اروپا به شمار می رود. اين گروه ائتلافی از دموکراتهای مسيحی و دسته های مختلف دموکرات اروپا می باشـد. باضافه، احزاب ميانه روی غيرافراطی را نيز دربر می گيرد. گروه برای افزايش قدرت رقابت اقتصادی و بهبود دموکراسی اروپا کوشش می نمايد. هدف رسيدن به اقتصاد تجاری سوسياليسمی اسـت، تا ملّتهای اروپا را به هم نزديک کند. گروه خواهان ساختن اروپائی با بازار داخلی غنی و ثروتمندی است؛ که قدرت رقابتی در سطح جهانی داشته باشد؛ و رفاه مردم را، چه در اروپا و چه در ساير نقاط جهان، توسعه و بهبود دهد. رفاه مالی مردم بايد با رشد اقتصادی پايدار و باثباتی هم آهنگ و همراه باشد.

گروه احزاب سوسيال دموکرات پارلمان اروپا،S&D

اختصار S&Dاز (Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament)است، که به معنی "گـروه متحد و پيشرو از سوسياليستها و دموکراتهای پارلمان اروپا" می باشـد. اين گروه، سوسيال دموکراتها و احزاب کارگری اروپا را با هم متفق کرده اسـت. اين گروه از نقطه نظر بزرگی، دوّمين دسته سياسی پارلمان اروپا به حسـاب می آيد. هدف اصـلی گروه ايجاد اتحاد متشکل اقتصادی، پولی و امور اجتماعی در "ناحيه يورو" (منطقه واحد پول مشترک) اسـت. بايد در روش کار مؤسـسات تأمين سرمايه و وضع مالياتها تحول و اصـلاح صورت گيرد. قوانين کشورهای "پناهگاه مالياتی" موقوف شده و از فرار از ماليات جلوگيری بعمل آيد. قانونگذاری بايد ضـامن حقوق اساسی همه کارکنان در کار، اشتغال و استفاده از خدمات امور اجتماعی باشد. از محيط زيست حفاظت شود. ميزان دی اکسيد کربن هوا کاهش داده شود. برنامه های رشد طولانی مدّت، بايد در درجه اوّل در تمام زمينه های سياست اقتصاد کشاورزی طرح ريزی شوند. تحقيقات علمی، تکنولوژی و خدمات بهزيستی بايد توسعه يافته و مورد حمايت قرار گيرند.

گروه متحد ليبرال دموکرات اروپا،(ALDE)

اختصار ALDEاز (Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe)است، که معنی آن "گروه متحد از ليبرالها و دموکراتها برای اروپا" می باشد. اتحاد ليبرال دموکرات اروپا، احزاب ليبرال و ليبرال دموکرات کشورهای عضو اتحاديه اروپا را به هم پيوند داده است. اين گروه سوّمين دسته بزرگ سياسی پارلمان اروپا محسوب می گردد. بر اساس آرمان ليبرالها، اين دسته سياسی طرفدار آزادی انسانها اسـت. اهم ارزشهای گروه عبارت از آزادی انديشه، آزادی مذهب، آزادی در کسب و کار، و تجارت آزاد می باشند. علاوه بر اينها، آزادی تجمعات، آزادی امرار معاش، آزادی بيان، آزادی مطـبوعات و آزادی نقل و انتقال نيز حـايز اهميّت هسـتند. سياسـت گروه از مسئوليتهای اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی طرفداری می کند. از آينده محيط زيست نگران است. گروه سعی در ايجاد رشد اقتصادی باثباتی دارد؛ که بتواند ضامن اشتغال و کار، و تأمين امکانات کافی برای موفقيت مؤسسات انتفاعی باشد. با انواع مختلف تبعيض و محروميت و فقر مخالف است. به فرهنگها، زبانها و مذاهب مختلف با ديد احترام و بردباری نگاه می کند.

گروه سبزها/اتحاد آزاد اروپا،(GREENS/EFA.)

عـبارت GREENS/ EFAيا (Group of the Greens/European Free Alliance)، انگليسی است و عنوان "گروه سبزها / اتحاد آزاد اروپائيان" می باشد. همانطوری که از عنوان آن مشهود است، سبزهای اروپا نماينده احزاب سياسی اروپائيی هستند که بر روی مسأله حفظ محيط زيست تأکيد می نمايند. آرمان سبزها بر چهار ستون استوار است، که عبارت از: حفاظت از محيط زيست، انصـاف و عدالت اجتماعی، دموکراسـی در امور واقعی و مسائل زندگانی توده مردم و عدم توسـل به خشونت می باشند. اتحاد آزاد، احزاب متشکل از جوامع اقليّتهای ملل اروپائی را نيز دربر دارد. اتحاد آزاد اروپا، سعی در کسب حقوق و استقلال بيشتری برای فرمانداريهای ولايات و ايالات محلی کشورهای عضو اتحاديه اروپا می کند. تمام احزاب گروه، متفق الرأی با احداث نيروگاههای اتمی مخالف هسـتند. آنها پشتيبان حقوق بشر و رشد پايدار اقتصادی می باشند. زبانها و فرهنگهای متفاوت بايد مورد حمايت قرار گيرند.

گروه محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپا،(ECR)

اختصار ECRاز عنوان (European Conservatives and Reformists Group)گرفته شده؛ که به معنی "گروه محافظه کاران و اصـلاح طلبان اروپا" می باشد. گروه محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپا جديد ترين دسته سياسی پارلمان اروپا است. به شـدت از اتحاد پولی يورو انتقاد می کند. گروه خواهان تغيير و تحول اساسی در شيوه کارکرد اتحاديه اروپا است. گروه با حکومت فدراليستی (تمرکز قدرت) مخالف می باشد. هدف گروه مشارکت هر چه بيشتر ملّتهای عضو در تصميم گيريهای اتحاديه اروپا است. آرمانهای مهم گروه شامل دموکراسی، رشد متعادل و با ثبات زندگانی اقتصادی، حقوق بشر و تضمينات دسترسی به ذخـاير و منابع انرژی می باشند. خواهان تأمين ايمنی مردم اسـت. خواسـتار تقليل قدرت تصـميم گيری اتحاديه اروپا، و ميزان مالياتها می باشد. از صدور دستورالعملهای بی فايده کاسته شده، و تشريفات اداری و کاغذ بازی حذف گردند. در توليد انرژی، بايد معيارهای تغييرات جوّی و حفاظت محيط زيست مورد توجه قرار گيرند.

گروه هم پيمان از جناحهای متحده چپ اروپا/جناحهای چپ و سبز اروپای شمالی،(GUE/NGL)

حروف اختصاری GUE/ NGL، از عبارت (Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left)گرفته شـده، که عنوان "گـروه هم پيمان از جناحهای متحـده چپ اروپا / جناحهای چپ سبزگرای اروپای شمالی" می باشد. اين گروه از احزاب چپ اروپا و احزاب چپ اروپای شمالی، با گرايشهائی به سبزها، متشکل شده است. اين گروه مخالف ساختن قدرت سياسی عظيم فعلی از کشورهای اروپائی می باشد. با اين وجود، به يکپارچگی اروپا پايبند و وفادار است. هدف گروه استقرار دموکراسی در کليه نهادها و تشکيلات اجرائی اتحاديه اروپا است. خواهان از بين بردن نقش حاکميت اقتصـاد سرمايه داری بر ليبراليسم نوين اسـت. با پيوستن به سازمان پيمان آتلانتيک شمالی يا "ناتو" مخلفت می ورزد. سعی دارد تا قدرت اجرائی و موقعيّت "سـازمان امنيت و همکـاری اروپا" (ETYJ)را مستحکمتر کند. اين گروه به اعضای خود خط مشی نمی دهد، بلکه ارائه رهنمودهای لازم برای اخذ تصميم اعضاء را به عهده احزاب ملی آنها واگذار می نمايد.

گروه اروپای آزاد و دموکراتيک،(EFD)

حروف اختصاری EFDکه از عبارت (Europe of Freedom and Democracy Group)گرفته شده اسـت، و عنوان "گروه اروپای آزاد و دموکـراتيک" می باشـد. گـروه اروپای آزاد و دموکراتيک، دارای نقش سياست انتقادی در پارلمان اروپا است. اين گروه از جناحهای مختلف و متضاد اروپا تشکيل يافته است؛ هم از احزاب دست راست و هم از دست چپ در آن عضويت دارند. گروه خط مشی سـياسی به اعضايش نمی دهد، بلکه آنها را آزاد می گـذارد تا در تصميم گيريها بر اسـاس عقايد سياسی خود رأی دهند. گروه به دموکراسی، آزادی و همکاری بين ملتها معتقد است. گروه با تشريفات اداری، کاغذ بازی و ايجاد يک حکومت مرکزی از کشورهای اروپائی مخالف است. با تشکل اتحاديه اروپا مخالفت می کند. معتقد است؛ که تمام اصلاحاتی که در قوانين اساسی فعلی اتحاديه اروپا صورت می گيرد، بايد به رأی گيری عمومی ملتهای عضو گذاشته شود. مرزهای بين دول عضو حفظ و حراسـت گردند. از ميراث، تاريخ، مذهب و فرهنگ بومی حمايت شـود. گروه با تبعيض نژادی و هر نوع تبعيض ديگر مخالف است.