رأی دادن

اگر شهروند فنلاند باشيد، يا تابعيت کشور ديگری از اعضـای اتحاديه اروپا را داشته باشيد؛ می توانيد در انتخابات اروپا رأی بدهيد. از طريق پست برای شما اعلاميه رأی گيری پيشاپيش ارسـال می گردد، که به شما اخـتيار می دهد، تا در صورت تمايل، قبل از روز انتخـابات رأی بدهيد. در اين اعلاميه، تاريخ روز انتخابات و نزديکترين محل رأی گيری به محل سکونت شما نيز قيد شده است.

به اختيار شما است که پيشاپيش رأی دهيد، يا در روز انتخابات در رأی گيری شرکت کنيد. در رأی گيری پيشاپيش، شما می توانيد در هر نقطه از کشور رأی خود را تسليم مسئولين بنمائيد؛ حتی در خارج از کشور. در روز انتخابات، فقط در حوزه
رأی گيری مذکور در اعلاميه رأی گيری، می توانيد رأی دهيد.

از طريق رأی دادن می توانيد تأثيرگذار باشيد. با استفاده از حق رأی خود، در تصميم گيری شرکت کنيد.
هر رأيی حايز اهميت است.

چنانچه شهروند فنلاند نيسـتيد، ولی تايع اتحاديه اروپا هستيد، می توانيد به کانديدای کشور متبوعه خود رأی دهيد. برای دادن رأی بايد به نمايندگی يا سفارت کبرای کشور خودتان مراجعه کنيد. در آنجا اطلاعات لازم در باره نحوه رأی دادن و کانديداهای کشورتان را در اختيار شما می گذارند. در فنلاند، برای شهروندان کشورهای ديگر اتحاديه اروپا، رأی گيری پيشاپيش برگزار
می گردد.

اگر شهروند يکی از کشورهای ديگر اتحاديه اروپا هستيد، امّا مايليد رأی خود را به کانديدای فنلاند بدهيد؛ اوّل بايد خود را به عنوان رأی دهنده معرفی نمائيد. برای اين کار بايد تا قبل از تاريخ 20 مارس 2013 ميلادی، قصد خود را به تشکيلات برگزاری انتخابات اروپا در فنلاند اعلام کنيد. به کانديداهای دو کشور متفاوت نمی شود رأی داد.