رأی دادن پيشاپيش

اگر در روز انتخابات قصد سفر داريد، پيشاپيش رأی دهيد.

رأی گيری پيشاپيش معمولاً در اماکنی مانند کتابخانه ها، ادارات پست يا دواير دولتی برگذار می گردند. همچنين در بيمارستانها و زندانها نيز برای بيماران و زندانيان رأی گيری پيشاپيش ترتيب داده می شـود. شرکت در رأی گيری پيشـاپيش می تواند در منطقه ای غير از محل سکونت رأی دهنده صورت گيرد. اماکن حوزه های رأی گيری پيشاپيش، از طريق جرايد و اعلانات روی ديوار به اطلاع عموم می رسد.

اعلاميه رأی گيری پيشاپيش (اعلاميه حق رأی) خود را همراه برداريد. علاوه بر آن، گذرنامه، گواهينامه رانندگی يا مدرک شناسائی عکسدار ديگری نيز به همراه داشته باشيد.

رأی گيری پيشاپيش هم تقريباً به همان طريق رأی گيری روز انتخـابات انجام می شود. فقط قبل از اينکه رأی خود را در صندوق رأی بيندازيد، به شما پاکتی می دهند که برگه رأی را در آن می گذاريد. در پاکت را خودتان می توانيد بچسبانيد.

اعلاميه رأی گيری پيشاپيش را امضاء کرده و به مسـئول جمع آوری آراء ارائه دهيد. مسئول جمع آوری آراء، اعلاميه رأی گيری پيشاپيش امضاء شده و پاکت حاوی برگه رأی شما را در پاکت زرد رنگی گذاشته، تا برای دفتر مرکزی هيأت برگذاری انتخابات محل سکونتتان، ارسال گردد.

نتايج رأی گيری پيشاپيش، در روز انتخابات، و بلافاصله بعد از بسته شدن درهای حوزه های انتخاباتی، اعلام می شوند.