رأی گيری از معلولين

چنانچه عليل هستيد و نمی توانيد در محل رأی گيری حاضر شويد؛ از شما در خانه رأی گيری می شود. برای اين که از شما در خانه رأی گير شود، بايد مراتب را تا تاريخ 12 مه سال 2014 ميلادی، به اطلاع مسئولين برسانيد. اين امر بايد يا از طريق ارسال فرم مخصوص رأی گيری در خانه، يا تلفنی، به مسئولين دفتر مرکزی هيأت برگذاری انتخابات اطلاع داده شود. شماره تلفن مربوط به اين کار، در اعلاميه رأی گيری ارسال شده برای رأی دهنده، قيد شده است. برای گرفتن رأی شما، مسئول جمع آوری آراء به محل سکونتان خواهد آمد.

چنانچه می توانيد در محل رأی گيری حضور پيدا کنيد، ولی نفس عمل رأی دادن برايتان مشکل است؛ مجاز هستيد که از دستياری برای اين کار استفاده نمائيد. در صورت تمايل، می توانيد دستيارتان را با خود به اتاقک رأی گيری هم ببريد. با اين وجود، دستيار شما اجازه ندارد که پيشنهاد و يا رهنمودی در باره انتخاب کانديدا به شما بدهد. دستيار بايد درستکار باشد و به محرمانه بودن رأی شما احترام بگذارد. فقط شما خودتان می توانيد تصميم بگيريد که به چه کانديدائی رأی دهيد. هيچ اجباری نداريد که به ديگران بگوئيد به چه کسی و يا به چه حزب سياسی رأی داده ايد.