رأی گيری در روز انتخابات

در روز انتخابات بايد در نزديکترين حوزه رأی گيری به محل سکونت خود رأی دهيد. آدرس حوزه رأی گيری و ساعات داير بودن آن، در اعلاميه رأی گيری پيشاپيش ذکر شده اند. بهتر است که اين اعلاميه را با خود به محل رأی گيری ببريد، ولی اجباری برای اين کار نيست. فهرستی از نام تمام افراد صاحب حق رأی در آن حوزه، در اختيار مسئول جمع آوری آراء می باشد. فقط کافی است که مدرک شناسائی عکسداری به همراه داشته باشيد.

بر روی ديوار حوزه رأی گيری فهرستی از نام تمام نامزدهای انتخاباتی گذاشته شده، تا قبل از دادن رأی با آنها آشنائی پيدا کنيد. همين فهرست در اتاقک رأی گيری نيز يافت می شود. با اين وجود، برعکس آنچه در جرايد مشـاهده شده، در اين فهرست عکسی از هيچيک از کـانديداها ديده نمی شود. اگر ترديد داريد که ممکن است نام کانديدای مورد نظر خود را فراموش نمـائيد؛ بهتر اسـت که آنرا قبلاً روی کاغذی يادداشت کنيد.

بعد از انجام کارهای مقدماتی، خودتان شخصاً می توانيد برگه رأيتان را در صندوق رأی بيندازيد.

در حوزه های رأی گيری اغلب شخصی در کنار صندوق اعانه ای نشسته است. اين شخص مأمور جمع آوری اعانه های انتخاباتی داوطلبانه است؛ و وجوه جمع آوری شده صرف امور خيره می گردند. دادن رأی مؤکـداً رايگان است.شما هيچ اجباری به دادن اعانه انتخاباتی نداريد. امر خيری که برای آن اعانه جمع می شـود، در همان محل جمع آوری اعانه، به اطلاع رأی دهندگان می رسـد. عموماً وجوه جمع آوری شده از اين اعانه ها، صرف کمک به مستمندان و بی بضاعتين کشور خودی می شوند.

عکسها: انجمن موزائيک و آدرس اينترنت زير.