اشتراک مساعی شهروندان

هدف اساسی اتحاديه اروپا حفظ منافع و رفاه شهروندان اتحاديه اسـت. هر شخصی که جزو اتباع يکی از کشورهای عضو اتحاديه باشد، خود به خود تبعه اتحاديه اروپا نيز به شمار می رود. يا به عبارت ديگر؛ چون فنلاند يکی از اعضای اتحاديه اروپا است، اتباع فنلاند همه شهروندان اتحاديه اروپا محسوب می شوند.