شکايت به داديار اتحاديه اروپا

چنانچه يکی از تشکيلات يا ادارات اتحاديه اروپا حقوق کسی را ضايع کند، می توان از اين موضوع به داديار اتحاديه اروپا شکايت کرد. تمام شهروندان و يا مؤسسات يا انجمنهای ثبت شده اتحاديه اروپا حق چنين شکايتی را دارا هستند. اين شکايت را اعتراض نامه نام گذاشته اند. اعتراض نامه بايد حداکثر تا دو سال بعد از وقوع کار خلاف تسليم مقامات مربوطه گردد.

از اعمال خلاف مقامات اداری محلی و کشوری، بايد بنا بر ضوابط قوه قضائيه همان کشور درخواست رسيدگی نمود.