لايحه پيشنهادی ملّت

هرگاه يک يا چندی از ملّتهای عضو اتحاديه بر اين عقيده راسخ باشند، که يکی از مصوّبات اتحاديه اروپا بايد تجديد شده و يا در آن تغيير ايجاد گردد؛ آنها می توانند لايحه پيشنهادی ملی به اتحاديه ارائه دهند. لايحه پيشـنهادی ملی بايد به امضای يک ميليون نفر برسد. بعلاوه، امضاء کنندگان لايحه پيشنهادی بايد از چندين کشور باشند؛ و تعداد اين کشورها حد اقل يک چهارم (4/1) تعداد کل کشورهای عضو اتحايه اروپا باشد. برای جمع آوری امضاهای لازم يک سال فرصت هست. لايحه پيشنهادی ملّت به کميسـيون اروپا ارائه می شود. اين لايحه پيشنهادی، کميسيون اروپا را موظف می دارد که لايحه قانونی جديدی در مورد موضوع مربوطه طرح و تنظيم نمايد. اگـر لايحه پيشنهادی ملی واجد شرايط مذکور فوق شود، بانيان اين پيشنهاد می توانند در اجلاسی که برای بررسی اين لايحه در پارلمان اروپا تشکيل می شود شرکت داشته باشند.