حق دسترسی به اطلاعات

شهروندان اتحاديه اروپا حق دارند که از کارکرد و تصميمات اتحاديه با خبر باشند. اتباع کشورهای عضو اتحاديه اروپا از اين حق برخوردارند که کارهای اتحاديه اروپا به تمام زبانهای رسمی اتحاديه در اختيار آنها گذاشته شود. اتحاديه اروپا در هر کشور عضو دارای دفاتر خبررسـانی است؛ که اوراق و جزوه های اطلاعاتی را منتشر کرده و اخبار کارکرد اتحاديه اروپا را به رسانه های عمومی می رساند.

در شبکه اينترنت اطلاعات فراوانی از اتحاديه اروپا موجود می باشد؛ "سايتهای" زير از جمله آنها به شمار می روند: