نظرخواهی اتحاديه اروپا از تشکيلات ملی

تشکيلات و نهادهای ملی کشورهای عضو اتحاديه می توانند نظرات خود را در باره مسائل روز به کميسيون اروپا ارائه دهند. کميسـيون اروپا پروژه های نوينی طرح و به اجرا می گذارد؛ و علاوه بر اينها، به پروژه های مهم جوامع مختلف اتحاديه يارانه (سوبسيد) می دهد. هر دو سـال يک بار، کميسيون اروپا و "سکـّوی اجتماعی" (Social Platform)برای تشکيلات ملی کشورهای عضـو جلسه مذاکره برگذار می کنند. وقتی موضـوعی در کميسـيون اروپا تحت بررسی قرار می گيرد، مثلاً اگر موضوع مورد بررسی کار و اشتغال باشد، کميسيون از اهم تشـکيلات ملی، که در اين زمينه فعاليت دارند، دعوت می کند تا در مذاکرات مربوطه شرکت کنند.

با استفاده از تشکيلات ملی، در واقع به تمام شهروندان فرصت و امکانات مناسبی داده می شود تا درتصميم گيری و تهيه و تنظيم کارهای اتحاديه اروپا تأثير گذار باشند. تشکيلات و انجمنهای ملی می توانند به نهادهای فوقانی اروپائی، که مستقيماً با کميسيون اروپا در تماس هستند نيز بپيوندند.