توسل يا درخواست داوری

هر شهروند ساکن، و يا هر مؤسـسه يا انجمن ثبت شده در اتحـاديه اروپا؛ حق دارد که به پارلمان اروپا توسـل جسته و درخواست داوری کند. موضوع مورد توسـل بايد مربوط به عملکرد تشکيلات اتحاديه اروپا شود. همچنين موضوع مورد توسل بايد به طور مستقيم به متوسـل آن مربوط و تأثير گذار باشد. توسل عموماً شکايت نامه است؛ ولی می تواند تقاضا و درخواست نيز باشد. توسل به نماينده مستقيم متوسل در پارلمان اروپا تسليم می گردد. منظور از توسل جستن اين است؛ که اگر حقوق مسلّم شهروندی از اتحاديه اروپا ضايع شده، اين موضوع به اطلاع پارلمان برسد. آنوقت پارلمان اروپا بر عليه دولت، مقام دولتی يا تشکيلات مربوطه اقدام خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بيشتر در باره نحوه توسل جستن از پارلمان اروپا، اين "لينک" را "کليک" کنيد.